РЪКА ЗА РЪКА | ПРОСВЕТА АЗБУКИ


6 – 7 години | 5 – 6 години | 4 – 5 години | 3 – 4 години | 2 – 3 години


Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева)

Книжката помага на детето да си създаде елементарни представи за езика и неговата структура, да разпознава, преобразува и употребява езиковите единици. Развива и графичната му компетентност. Съдържа чудесни илюстрации към стихотворения, разкази и приказки. Детето ще придобие представи за тях, ще ги възприема и пресъздава, като използва разнообразни изразни средства, ще разбира и назовава отношението си към героите, ще съпреживява техните настроения. Книжката предлага и идеи за:
• влизане на детето в различни „роли” при речевото общуване;
• свързване на елементарните представи за езика в цялостна картина;
• интеграция с останалите образователни направления;
• разпознаване на различни знаци.
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева)

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения, придружени от прекрасни илюстрации. Децата бързо се учат да разпознават звукове, букви и знаци чрез десетки забавни упражнения. Включени са и интерактивни тестове, галерии от снимки, презентации и игри.

 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Юлияна Гарчева)

Книжката е структурирана по теми според петте ядра: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения”, „Равнинни фигури”. В нея децата разкриват елементарни закономерности при определяне на математическите отношения и самостоятелно търсят и обосновават вариантите за решаване на задачите.
 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Юлияна Гарчева)

С увлекателни интерактивни задачи децата сравняват количества, попълват числови и алгоритмични редици. Включени са и упражнения за ориентиране във времето и пространството, за дните от седмицата и месеците в годината. По забавен начин се правят и много връзки с други образователни направления.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров)

Съдържанието е свързано с участието на децата в живота на детската градина, семейството, родното място, празничната среда, професиите на хората, здравето и безопасността им. Книжката съдържа илюстрации и снимки на лица и предмети, обществени обекти и процеси. Предлага възможности за:
• създаване у детето на доверие и сигурност в социалната и предметната среда чрез формите на общуване и самоутвърждаване;
• откриване на признаци, обекти и явления и осъзнаване на измененията в тях;
• индивидуален подход към възможностите на детето.
 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров)

Много забавни практически опити, като „Воден асансьор”, „Магнитна лъжица”, „Силният лист” и др., са представени под формата на интерактивни игри. С помощта на галерии от снимки и упражнения децата се запознават с правила за безопасност, с животни, растения и природни явления, сезоните, с професии и с правата на детето.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

„На работа, ръчички!” е позната и любима книжка на децата в IV подготвителна група. Предложени са достъпни образци за изделия и модели, осигурени с цветни приложения от хартия и картон. Те са предназначени за игра, лично ползване, украса.
 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Георги Иванов)

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.
Видеофилми показват нагледно изработването на част от изделията.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Румен Генков, Константин Жеков)

С книжката „Хайде да рисуваме!” детето развива изобразителните си способности, художествено-естетическата и визуално-комуникативната си култура. Съдържанието е структурирано по теми и отразява единството и взаимодействието на художественото възприемане, художественото пресъздаване и изобразителното творчество.
Предлага идеи и варианти за използване на:
• тренировъчно-диагностични упражнения;
• модулни елементи за творческо решаване на изобразителните задачи.
 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Румен Генков, Константин Жеков)

За децата е истинско удоволствие да подреждат интерактивните пъзели и да оцветяват скритите картинки с помощта на компютъра. Електронният вариант предоставя и богати галерии от снимки и детски рисунки с допълнителни идеи за работа, както и забавни упражнения за оцветяване, разпознаване и съпоставяне на цветове и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Eлка Андреева, Антония Бошнакова)

Книжката за 6 ‒ 7-годишните деца съдържа:
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• жанрово разнообразен и близък до света на детето музикален материал;
• образци от вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 6 – 7 Г.
(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева, Юлияна Гарчева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, София Каракехайова, Константин Жеков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова, Георги Иванов,
Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

Методическото ръководство за работа в детската градина включва:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически указания за реализиране на целите и съдържанието по образователни направления.
 

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и
e-uchebnik.bg 
(Безплатни ресурси/За учителя).

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 5 – 6 Г.
 (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова)

В книжката са подбрани произведения от различни жанрове. Темите са свързани с природния календар и с традиционните празници в живота на децата ‒ вкъщи и в детската градина. Предлага идеи и възможности за:
• активно възприемане на литературни творби и за пресъздаването им;
• развиване на творческото въображение на детето;
• разнообразни творчески задачи и игри с правила;
• интегриране на задачите и дейностите;
• използване на христоматийните сборници „Цветна градинка” и „Слънчева пътека”;
• работа с интерактивни методи по двойки или на групи;
• взаимодействие с темите от останалите образователни направления.
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова)

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения. Чрез интерактивни упражнения и галерии от снимки децата развиват въображението си, свързват празници с конкретни дейности по подготовката за тях, участват в забавни игри.

 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Съдържанието е структурирано в образователните ядра: „Количествени отношения”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения”, „Измерване”, „Равнинни фигури”. Книжката предлага:
• разнообразни дейности и различни по вид и сложност задачи съобразно възрастовите особености на детето;
• идеи и варианти за различни познавателни ситуации за интеграция с другите образователни направления.
 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Електронният вариант съдържа много забавни интерактивни упражнения, чрез които децата се учат да групират предмети по количество, сравняват обекти по височина и дължина. Включени са и увлекателни игри със зарчета, с домино и др.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова)

Книжката ще разшири представите на детето за природната среда и ще му разкрие нейното многообразие. В поредица от илюстрации се представят възможни ситуации при буря и наводнение, пожар, поледица и др. Детето се запознава с опасностите, които го заобикалят, и как правилно да реагира, ако попадне в тях. Книжката предлага:
• идеи и варианти за наблюдение, експериментиране, схематично моделиране;
• работа с илюстрация и със снимков материал, със схематични модели и знаци;
• подходящи педагогически ситуации за постигане на увереност и самостоятелност.
 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова)

Много и разнообразни електронни ресурси дават допълнителни идеи и възможности за работа. Забавни практически опити за усещания и за физически явления, задачи за количествени сравнения, за опознаване на природата, за самоутвърждаване и общуване с околните и др. са представени под формата на интерактивни игри.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Работата с книжката „На работа, ръчички!” формира у детето позитивно отношение към конструктивно-техническата дейност. Предложени са разнообразни изделия и модели за украса, подаръци, играчки. Някои от тях са предназначени за продължаващо обучение в другите образователни направления. Съдържа 23 цветни приложения от хартия и картон. Предлага познавателни и практически дейности, близки до живота на децата. Подходяща за самостоятелна и екипна работа.
 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Георги Иванов)

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Румен Генков, Огнян Занков)

„Хайде да рисуваме!” дава възможност на детето творчески да овладява умения и отношения, свързани с изобразителното творчество и култура. Съдържанието е структурирано по теми, а предвидените в тях изобразително-практически задачи са съобразени с възрастта на детето. Предложени са идеи за разнообразни обучаващи ситуации, за индивидуална и групова работа, за насърчаване на творческата свобода и инициатива на детето.
 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Румен Генков, Огнян Занков)

Интерактивни пъзели, упражнения и игри не само забавляват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и варианти за работа. Електронният вариант на книжката съдържа и много богати галерии от снимки и детски рисунки, както и задачи за оцветяване, разпознаване и съпоставяне на цветове и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

Съдържанието е структурирано по теми, съобразени с възрастта на децата. Включени са:
• звукозаписи на произведения за възприемане и за изпълнение;
• образци от вокална и инструментална народна и авторска музика;
• варианти за допълване и променяне на репертоара според възможностите на децата, техния музикално-интонационен опит и регионалните обичаи и традиции.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 5 – 6 Г.
(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова, Виолета Ванева, Тодорка Велинова,
Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова,
Лора Спиридонова, Огнян Занков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова,
Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

Методическото ръководство за работа в детската градина включва:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически указания за реализиране на целите и съдържанието по образователни направления.
 

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и
e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено)

С тази книжка детето лесно ще усвоява езика и общуването. Тя съдържа интересни илюстрации и разнообразни задачи, свързани със съдържанието на подбрани приказки, разкази, стихотворения, гатанки. Освен това предлага идеи и възможности за:
• формиране у детето на представи за езиковите единици;
• усвояване на умения за създаване на описателен текст;
• развиване на уменията за говорене и слушане;
• индивидуална и групова работа;
• провокиране на детското въображение;
• желание за игри и пресъздаване на роли.
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Ирина Колева, Мария Ено)

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения.
Чрез интерактивни упражнения и галерии от снимки децата развиват въображението си, свързват празници с конкретни дейности по подготовката за тях, участват в забавни игри.

 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

„Колко и защо?” ще разкрие на детето някои основни математически закономерности. Съдържанието е по теми в съответствие с ядрата: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения”, „Равнинни фигури”. Предлага:
• идеи и варианти за поставяне на децата в разнообразни познавателни ситуации, за самостоятелно търсене и разкриване на елементарни закономерности;
• възможности за индивидуална и групова работа, за търсене и обосноваване на собствени варианти за решаване на задачите.
 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Електронният вариант съдържа много забавни интерактивни упражнения, чрез които децата се учат да се ориентират в пространството, да броят, да сравняват обекти по големина. Включени са и увлекателни игри за равнинните фигури и форми.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Богато илюстрираната книжка ще ориентира детето в различни ситуации и ще му помогне да формира социалноориентирано поведение. Предлага възможности за:
• индивидуална и групова дейност;
• опознаване на социалната среда, на партньора, на собствената личност;
• формиране у детето на представи за растителния и животинския свят;
• използване на сезонните промени за изграждане на динамични представи за растенията и животните.
 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Електронните ресурси дават допълнителни идеи и възможности за работа. Електронният вариант съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения и видеа по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Подбрани са разнообразни и полезни образци за достъпна конструктивно-техническа дейност. Основната част от тях са осигурени с 15 приложения от хартия и картон. Изработваните изделия са предназначени за работа и по други образователни направления, за игра, украса, празници и подаръци.
 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Георги Иванов)

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Румен Генков, Огнян Занков)

Книжката помага на детето да опознава себе си и света, рисувайки. Усъвършенства уменията му да рисува, моделира и апликира, като използва различни пособия, материали и техники. Развива познавателните и изобразителните му способности.
 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Румен Генков, Огнян Занков)

Интерактивни пъзели, упражнения и игри не само забавляват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и варианти за работа. Електронният вариант на книжката съдържа и много богати галерии от снимки и детски рисунки, както и задачи за оцветяване, разпознаване и съпоставяне на цветове и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

Книжката приобщава детето към българския музикален фолклор, към класически и съвременни произведения на български и чуждестранни композитори. Съдържа:
• харесвани и лесни за запомняне детски песни;
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• образци на вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 4 – 5 Г.
(Ирина Колева, Мария Ено, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Огнян Занков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова, Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

Методическото ръководство за работа в детската градина включва:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически указания за реализиране на целите и съдържанието по образователни направления.
 

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и
e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено)

Книжката предлага:
• идеи и варианти за интерактивна работа;
• идеи за интегриране на задачи и дейности;
• плавен преход и единство между художествените
произведения и темите по български език.
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Ирина Колева, Мария Ено)

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на 14 приказки и стихотворения, придружени от прекрасни илюстрации. Отделните изображения от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Предлага:
• идеи и варианти за търсене и разкриване на математически закономерности;
• възможности за интеграция с останалите образователни направления.
• създаване на положителна нагласа към решаване на математически задачи.
 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Електронният вариант съдържа увлекателни игри с карти. Включени са аудиозаписи на стихотворения по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Книжката предлага:
• прекрасни илюстрации по темите;
• малки картинни изображения;
• предметни модели, които може да се използват за онагледяване;
• идеи и варианти за интегриране с останалите образователни направления.
 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Електронният вариант съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения и видеа по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Съдържанието е структурирано по теми в методическа последователност. Предлага:
• приложения от картон;
• интересни идеи и варианти за конструиране и моделиране;
• възможности за използване на разнообразни конструктивни, природни и подръчни материали.
 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Георги Иванов)

Видеофилми показват нагледно изработването на част от изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се прегъват, слепват или скрепяват елементите. Включени са аудиозаписи на стихотворения и песни по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Огнян Занков, Румен Генков)

„Хайде да рисуваме!” помага на детето:
• да възприема и пресъздава особеностите и конструкцията на прости обекти от заобикалящата го среда;
• да се запознае с различни пособия и изобразителни материали и да ги използва при рисуване, моделиране и апликиране.
 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Огнян Занков, Румен Генков)

Интерактивните игри и упражнения не само забавляват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и варианти за работа. Електронният вариант на книжката съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения по темите, както и задачи за оцветяване.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

Книжката по музика за 3 – 4-годишните деца съдържа:
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• образци на вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 3 – 4 ГОДИНИ
(Ирина Колева, Мария Ено, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Огнян Занков, Румен Генков, Антония Бошнакова, Елка Андреева, Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

Методическото ръководство за работа в детската градина включва:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически указания за реализиране на целите и съдържанието по образователни направления.
 

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и
e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Яслена група (2 – 3 години) 
 

ИГРАЯ И РАСТА, 2 – 3 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Любослава Пенева)

РАСТА И ОТКРИВАМ, 2 – 3 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Любослава Пенева)

Забавните книжки са предназначени за деца от яслена група или за постъпващи в детската градина. Всяка книжка представя теми за работа през първото („Играя и раста”) или второто („Раста и откривам”) полугодие. Те се използват по всички образователни направления през цялата година. Книжките съдържат стикери и приложения. Илюстрациите са достъпни и забавни.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ, 2 - 3 Г. (CD)
(Весела Гюрова, Любослава Пенева)

Съдържа:
• варианти за организация на педагогическото взаимодействие по образователни направления;
• разпределение на темите от книжките;
• седмично разпределение на тематичното съдържание по направления;
• методически насоки за използване на илюстративния материал по темите;
• игри и песни.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: