Чуден свят | Просвета – София


6 – 7 години | 5 – 6 години | 4 – 5 години | 3 – 4 години | 2 – 3 години


Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Бъдещите първокласници навлизат по естествен и непринуден начин в чудния свят на художественото слово. Познавателната книжка осигурява работа по 3 педагогически ситуации седмично. Тя съдържа словотворчески задачи, чрез които децата развиват своите речеви умения. Едновременно с това предлага и система от познавателни
задачи, които формират представи за различни езикови единици. Чрез задачите децата:
• развиват езика си и умението да общуват;
• обогатяват речника си;
• усъвършенстват фината си моторика;
• проявяват интерес към включените литературни произведения;
• разбират как те се пресъздават в театъра и киното;
• съотнасят постъпките на героите към своя опит.
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Електронната книжка добавя към печатната повече от 30 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Записите са с високо качество. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на букви и на герои от произведенията, оценяване на постъпки и др.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично, а третата е практическа и използва материал от „Игри”. Тя съдържа:
• логически задачи за развиване на представите за числата от 1 до 10 и събиране и изваждане с тях;
• задачи за развиване на фината моторика чрез проследяване и оцветяване на цифрите на числата от 0 до 10 и основните геометрични фигури;
• задачи за моделиране и графично възпроизвеждане на геометрични фигури;
• задачи за развиване на представите за пространственото разположение и местоположението на предмети и обекти и тяхното графично представяне;
• задачи за дните от седмицата, месеците на годината, сезоните и часовника.
 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много с попълването на алгоритмични редици с предмети или с основните геометрични фигури, със задачите с числата от 1 до 10, за пространствено ориентиране и местоположение на различни предмети.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично. Тя съдържа задачи и теми, свързани с:
• дейността на човека и грижите му за природната среда;
• условията за живот и потребностите на растенията през сезоните;
• училището, класната стая и учебните пособия;
• поведението и правилата на улицата или в детски клуб;
• професиите на строителите, полицаите и тяхното значение за хората;
• различни празници, местни обичаи, традиции и други.
 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни, включително Химн на Република България;
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• видеофилми на природни и исторически забележителности, фолклорни празници.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Любен Витанов)

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично и предлага:
• над 60 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома с помощта на родител;
• 44 приложения, осигуряващи дейностите;
• 6 приложения от книжката с игри.


АЛБУМ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 6 – 7 Г.
(Любен Витанов)КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Любен Витанов)

25 видеофилма показват нагледно изработването на изделията от книжката и албума към нея. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца са разработени по 2 педагогически ситуации седмично, които дават най-общи познания за живописта, графиката, скулптурата и приложното изкуство. Децата:
• рисуват по впечатления от творби на изобразителното изкуство;
• планират последователността на действията си;
• използват различни материали и техники;
• работят самостоятелно и в група.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начините за работа с тях. Показани са и някои основни изобразителни техники. Галерии от картини представят отделни жанрове в изкуството. Интерактивните задачи и упражнения са свързани със съотнасяне на цветове към сезони, разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Електронните познавателни книжки по музика включват най-обичаните от децата песни и подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. Българският фолклор е съчетан с музика от различни страни. Компилациите от песни и инструментали в четирите възрастови групи насочват музикалното възпитание в нова посока. Те формират не само музикални компетентности, но и качества, необходими за близкото бъдеще.
Компилациите се предлагат през електронна платформа и на диск в mp3 формат.МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) | ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

Заредена с приключенския дух на детството, музиката в електронната книжка повежда бъдещите първокласници на пътешествие във времето и пространството.
Всички „посоки” целят да подготвят децата за училище. Те стигат до далечни страни, запознават се с различни култури, музика и танци. Пътят им е изпъстрен и с много забавления от приложението „Игри”.
Много важно място е отредено на българските традиции. Възприемането на фолклорни мелодии, изпълнени на специфични народни инструменти, запознаването с обреди
и обичаи имат една цел ‒ отстояването на българската самобитност и самосъзнание.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 6 – 7 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 6 – 7 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова, Александрина Колева)

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления. Съдържа:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.


Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове, текстове на песни, методически насоки по физическа култура, работни таблици за смесени групи, указания за игрите и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично. Образователното съдържание в нея прави плавен преход към следващата подготвителна група чрез игрови и логически задачи по български език и литература. Чрез тях децата:
• развиват и обогатяват устната си реч;
• усвояват значението на думите в разнообразни ситуации;
• научават се да слушат и да говорят активно.
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Чрез книжката се добиват и усвояват ключови математически знания и умения:
• подреждане на множества и количествено броене от 1 до 10;
• подреждане на цифрите на числата от 1 до 5 и поредно броене от 1 до 5;
• сравняване на трите измерения: височина, дължина и ширина;
• ориентиране в двумерното пространство чрез различни лабиринти;
• определяне на посоките ляво и дясно;
• развиване на представи за сезоните и каква информация дава календарът;
• запознаване с геометричната фигура правоъгълник.
 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много с попълването на алгоритмични редици, със задачите с числата от 1 до 5 и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично. Тя съдържа теми и задачи, свързани със:
• семейството;
• правилата за общуване с връстниците;
• професиите, като тези на лекаря и учителя;
• празниците и свързаните с тях обичаи и традиции;
• грижите за растения и животни;
• промените в природата през сезоните,
• правилата за безопасност при буря, наводнение и др.
 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения и песни;
• интерактивни упражнения;
• тематични галерии от снимки;
• тематични видеофилми.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Любен Витанов)

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично и предлага:
• над 50 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома;
• 44 приложения, осигуряващи дейностите;
• 6 приложения от книжката с игри.


АЛБУМ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 5 – 6 Г.
(Любен Витанов)КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Любен Витанов)

В 31 видеофилма е нагледно показано изработването на изделията от книжката и албума към нея. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца са разработени по 2 педагогически ситуации седмично, чрез които децата получават представа за народните обичаи и свързаното с тях изобразително творчество. Чрез тях те се учат да:
• изработват от различни материали колажи, маски, украшения и предмети от бита;
• създават илюстрации по любими приказки;
• работят самостоятелно и в екип.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Галерии от снимки, някои от които озвучени със стихотворения, запознават малчуганите с различни жанрове в изобразителното изкуство. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др. Видеофилми показват как се използват различни техники и материали.

 

Електронните познавателни книжки по музика включват най-обичаните от децата песни и подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. Българският фолклор е съчетан с музика от различни страни. Компилациите от песни и инструментали в четирите възрастови групи насочват музикалното възпитание в нова посока. Те формират не само музикални компетентности, но и качества, необходими за близкото бъдеще.
Компилациите се предлагат през електронна платформа и на диск в mp3 формат.МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) | ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

Игра на звукове, на тонове, на думи и на образи въвлича децата във вълнуващо музикално приключение. От една страна, те се запознават със стилове от историята на музиката, с различни инструменти, с обреди и обичаи от българския фолклор.
От друга страна, прекосяват географските пространства и откриват нови светове, слушат музика с непозната интонация, мелодия, ритъм. Малчуганите опознават жанрове и стилове от различни култури. Приемането на другия, носител на различна култура, е важно качество, необходимо за съвременното дете, растящо в глобалния свят.
Именно в това е възпитателният характер на музикалното приключение – приемането на различията между хората.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 5 – 6 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 5 – 6 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова, Александрина Колева)

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления. Съдържа:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.


Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове, текстове на песни, методически насоки по физическа култура, работни таблици за смесени групи, указания за игрите и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Книжката съдържа система от познавателни задачи и упражнения, които повтарят и допълват модела от първа възрастова група. Чрез тях 4 ‒ 5-годишните деца развиват умението си да общуват и проявяват творческа индивидуалност. Освен това те се насърчават:
• да слушат активно художествено произведение;
• да изразяват отношение към него;
• да обсъждат постъпките на героите;
• да участват активно в диалог.
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява задачи за:
• броене до 5 и сравняване на групи до 5 предмета;
• подреждане на предмети по измеренията височина и дължина;
• ориентиране в посоките напред, назад, нагоре и надолу;
• разширяване на представите за частите на денонощието и годишните сезони;
• ориентиране в последователността на събития;
• разпознаване на кръг, квадрат и триъгълник.
 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много със задачите за броене, за частите на денонощието, за ориентиране в последователността на събития, за съотнасяне на количества, за разпознаване на геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява работата по две педагогически ситуации седмично. Тя съдържа теми и задачи, свързани със:
• семейството и рода;
• преживяванията и постъпките на детето;
• предпочитанията му към приятели и игри;
• календара на празниците;
• правилата за движение по улицата;
• хигиенните правила и здравословния режим през деня;
• Слънцето, Луната, звездите и др.
 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Любен Витанов)

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява работа по 1 педагогическа ситуация седмично и предлага:
• над 30 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома с помощта на родител;
• 30 приложения, осигуряващи дейностите.
 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Любен Витанов)

Видеофилми показват нагледно изработването на изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В книжката за 4 ‒ 5-годишните деца са разработени ситуации, чрез които децата разпознават образи на обекти в достъпни художествени творби. Така те придобиват умения да:
• подреждат и изобразяват пространството;
• изграждат тематични рисунки по общ проект.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начините за работа с тях. Показани са и някои основни изобразителни техники. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Електронните познавателни книжки по музика включват най-обичаните от децата песни и подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. Българският фолклор е съчетан с музика от различни страни. Компилациите от песни и инструментали в четирите възрастови групи насочват музикалното възпитание в нова посока. Те формират не само музикални компетентности, но и качества, необходими за близкото бъдеще.
Компилациите се предлагат през електронна платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

Електронната музикална книжка предлага репертоар, който ще удовлетвори жаждата на детето за пеене, артистична изява и творческо изразяване. В края на музикалното обучение всяко дете ще може:
• да реагира двигателно на промените в темпото и в динамиката на познати пиеси за възприемане;
• самостоятелно да изпее 3 песни по избор;
• да разпознава пиано, цигулка и кавал по външен вид и звучене;
• с игрови действия да имитира свирене на ударни и духови инструменти;
• да извършва стъпки и движения на танци по двойки и в кръг;
• да свързва произведение със заглавието му.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 4 – 5 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 4 – 5 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Александрина Колева)

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления. Съдържа:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.


Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове, текстове на песни, методически насоки по физическа култура, работни таблици за смесени групи, указания за игрите и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Книжката дава възможност за проследяване на постиженията на децата в първа възрастова група. Тя:
• задоволява потребността на детето от речева активност;
• предизвиква положителни емоции;
• изгражда умения за общуване.
Чрез речевите ситуации се работи за разбирането и правилната употреба на думи и на общоприети изрази. Децата се упражняват да възприемат кратки приказки и да разпознават основните герои в тях.
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца съдържа задачи за:
• броене до 3 и сравняване на групи до 3 предмета;
• различаване на количества: едно и много;
• обследване и сравняване на предметите по измерението височина;
• ориентиране и определяне на посоките горе, долу, отпред и отзад;
• разпознаване на ден, нощ и годишните сезони;
• запознаване с геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник.
 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много със задачи за броене на различни изображения, за сравняване на предмети по височина, за различаване на количества и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца осигурява работата по една педагогическа ситуация седмично. Тя съдържа теми и задачи, свързани с:
• детето и неговата индивидуалност;
• личните му празници;
• привързаността му към семейството;
• предпочитанията му към облекло, храна, играчки;
• правилата за пътуване в автомобил;
• домашните животни и техните малки;
• плодовете и зеленчуците и др.
 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• интерактивни упражнения;
• пъзели;
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Любен Витанов)

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца е съобразена изцяло с възрастовите им особености и осигурява работа по 1 педагогическа ситуация седмично. В нея ще откриете:
• над 30 забавни изделия за изработване;
• 30 приложения за дейностите.
 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Любен Витанов)

Видеофилми показват нагледно изработването на изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В книжката за 3 ‒ 4-годишните деца са разработени ситуации, чрез които те се учат да разпознават и назовават обекти, докато разглеждат картини, илюстрации и произведения на народното творчество. Така децата:
• придобиват представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления;
• се учат да създават образи от различни по форма и големина части.
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начини за работа с тях. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Електронните познавателни книжки по музика включват най-обичаните от децата песни и подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. Българският фолклор е съчетан с музика от различни страни. Компилациите от песни и инструментали в четирите възрастови групи насочват музикалното възпитание в нова посока. Те формират не само музикални компетентности, но и качества, необходими за близкото бъдеще.
Компилациите се предлагат през електронна платформа и на диск в mp3 формат.МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) | ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

В тази възрастова група малките музиканти пеят, люлеят се в ритъма на хорото, имитират маршовата стъпка на войниците и танцуват в кръг или в редица. За първи път те се запознават с музикалните инструменти тъпан и акордеон и свързват тяхното звучене с външния им вид и с материала, от който са изработени.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 3 – 4 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 3 – 4 ГОДИНИ
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Александрина Колева)

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления. Съдържа:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.


Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове, текстове на песни, методически насоки по физическа култура, работни таблици за смесени групи, указания за игрите и още допълнителни материали може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 
Яслена група (2 – 3 години) 
 

СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА. КНИЖКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.) (печатен)
(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Искрьова Иванова, Александрина Колева)

С книжката „Слънчеви зайчета” за яслена група (2 – 3 години) от поредицата „Чуден свят” децата могат да работят и да се забавляват както в детската градина под ръководството на педагог или медицинска сестра, така и у дома с помощта на родител. Съдържанието е разработено тематично. Работата с нея стимулира детското любопитство, развива познавателните функции и речта.
Книжката съдържа 34 картона и 2 приложения със стикери, събрани в папка. На гърба на всеки картон за седмицата са предложени песни, стихотворения и игри свързани с темата.
Ако сгънете папката наобратно, ще получите първото портфолио на детето.
Предложените идеи и насоки в „Слънчеви
зайчета” съдействат за отглеждане на детето в добро здраве, възпитание, социализация и обучение.
 

СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА. КНИЖКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.) (електронен) | ДЕМО
(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Иванова, Александрина Колева)

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни;
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• видеофилми:
– Ето как си мием ръцете
– Ето как си мием зъбите
– Ето как се храним
– Ето как казвам извинявай
– Ето как подреждаме
– Ето как се обличаме.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.)
(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Иванова, Александрина Колева)

Ръководството за яслена група на поредицата „Чуден свят” за 2 – 3-годишните е методическо ръководство за работа в яслена група по всички области на ранното детско развитие.
Съдържа:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• примерен дневен режим;
• методически насоки за осъществяване на педагогическото взаимодействие;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.

Примерно годишно тематично разпределение за яслена група може да свалите от сайтовете на „Просвета” prosveta.bg и e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/За учителя).

 

Споделете с приятели


Открий ни в: