Накратко за личните данни в групата на "Просвета"


 

 

  

Какви лични данни съхраняваме и използваме?

На „Просвета“ най-често доверяват някои свои лични данни хора, които са свързани с образованието. Това са:

  • Автори и експерти, които участват в създаването на учебници, учебни помагала, познавателни книжки и други образователни ресурси.
  • Директори, учители, други педагогически специалисти, служители от системата на образованието, които поръчват, използват или имат интерес към нашите издания и предлаганите от нас безплатни ресурси.
  • Родители и други лица, които се интересуват и закупуват нашите продукти.
  • Педагогически специалисти, експерти и други, които участват в наши обучения, събития или проекти.
  • Наши служители и кандидати за работа.
  • Доставчици на различни услуги.

Най-често данните, които са необходими за нашата съвместна работа, са име, имейл, телефонен номер и месторабота, като в отделни случаи изискваме и други данни било защото законодателството го налага (напр. дата на раждане, място на раждане, данни за документа за висше образование – за издаване на удостоверение с квалификационен кредит), било защото е необходимо за конкретните договорни отношения (банкова сметка – за изплащане на възнаграждения, хонорари и т.н.).

 

 

 

На какво основание ги съхраняваме?

Ние съхраняваме и използваме данни по силата на:

  • Договор – когато заявявате и закупувате наши продукти или когато сключваме и изпълняваме договори с автори или служители.
  • Закон – когато данните са необходими, за да изпълним наше законово задължение – за спазване на законовите задължения на „Просвета“ като работодател или за да Ви издадем удостоверение с квалификационен кредит по обучителна програма, регистрирана в МОН.
  • Легитимен интерес – за да отговорим на Вашите очаквания и да Ви осигурим възможност за информиран избор на учебници, познавателни книжки и учебни помагала, за да Ви предложим безплатни образователни ресурси и услуги и др.
  • Съгласие – когато по Ваше желание ни предоставяте лични данни при организиране и провеждане на уебинари, събития, обучения, изпълнение на проекти и др.

 

 

 

За какви цели ги използваме?

В зависимост от основанието, на което съхраняваме данните, ние ги използваме за съответните цели. Данни на лицата от системата на образованието се използват за управление на отношенията между „Просвета“ и тези лица по повод на приемане на заявки за учебници, помагала и познавателни книжки, за осигуряване на достъп до безплатни ресурси и услуги, за продажба на печатни и електронни издания през сайта www.е-uchebnik.bg, за издаване на удостоверения за успешно завършена обучителна програма и др. Друга част от данните са необходими за издаване на фактури, управление на плащанията, данъчни, счетоводни и др. цели.

 

 

 

Кой ги получава?

Тези данни най-често се получават от дружествата от издателска група „Просвета“ с цел най-ефективна работа и осигуряване на високо качество на продуктите и услугите. Някои данни по силата на нормативно задължение се предоставят на административни органи съобразно тяхната компетентност (напр. МОН и др.). Когато предоставяме данни на други организации и лица – наши партньори, външни консултанти и т.н., тези лица поемат съответни правни ангажименти за защита на данните чрез договорни клаузи, декларации за поверителност и др.

 

 

 

Какви права имате по отношение на личните данни?

Съгласно европейското законодателство Вие имате право да получите информация за обработваните от нас данни, да получите достъп до и копие от тези данни, да поискате изтриване на данните при определени условия, във всеки момент да поискате да коригираме неточните Ви данни или да ограничим тяхното обработване, да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни, когато то е било единствено основание за това обработване, да получите данните си в структуриран вид и да ги прехвърлите на друг администратор или да възразите срещу обработването на данните в определени случаи. Вие имате право и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че е налице нарушение на законодателството при обработването на Вашите данни, или да отнесете въпроса до компетентния административен съд.

Данните за контакт с КЗЛД са:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време:  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Всичко за Вашите права и начина за тяхното упражняване може да откриете в Общите правила за защита на личните данни на „Просвета“. Във всички случаи, Ви препоръчваме, ако имате въпрос или нужда от информация или съдействие по отношение на личните данни, които „Просвета“ обработва, да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните.


 

 

Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни?

Ние използваме всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на риска, като прилагаме най-добрите практики. „Просвета“ осигурява различни видове защита: персонална, документална, физическа, защита на информационните системи, криптографска. Всяка от тези видове защита се сътои от различни конкретни мерки. Обособяване на отделни помещения, в които се съхраняват данните, специално оборудване, заключване, регламентиране и контрол на достъпа, вход чрез идентификация в информационните системи, правила за размножаване и разпространение – това са само част от мерките, които прилагаме, за да защитим данните по най-добрия начин. По-детайлна информация за тях може да откриете в нашите Общи правила за защита на личните данни. Важно е да знаете, че Вашите данни са добре защитени в „Просвета“, включително чрез строго разписана процедура за действие в случай на потенциален риск за тях.

 


Открий ни в: