Помагала за външно оценяване в 4. клас


Български език и литература | Математика

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 


21 ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Помагалото следва модела на МОН за националното външно оценяване по български език и литература от 2019 г.

СЪДЪРЖА:
• 21 теста по български език и литература по модела на МОН за външното оценяване – 11 тренировъчни теста по теми от учебното съдържание и 10 изпитни варианта
• диктовки до 60 думи
• езикови тестове с избираем отговор
• разнообразни по жанр и тематика текстове за четене с разбиране и тестови задачи към тях с избираем и свободен отговор
• творчески задачи за създаване на кратки текстове, състоящи се от 3 до 5 изречения.
• подробни указания за оценяване
• верни отговори на задачите.
Всеки тест е разположен на лист, който може да се отдели от книжното тяло и да се сложи в портфолиото на ученика.

СЛУЖИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА:
• уменията за прилагане на основни правописни правила
• базови знания за строежа на езика, езиковите и речевите единици
• уменията за четене и разбиране на текстове в различен жанр
• уменията за създаване на текстове с определена комуникативна цел.

Помагалото е подходящо за целогодишна подготовка за националното външно оценяване.
Оценителната част е подробно разработена, като подходът за оценяването на диктовките е авторски. Тя съдържа общи насоки за оценяване на писмените работи и индивидуална оценъчна карта за всеки тест, в която се записват и сумират резултати от отделните части на изпита на конкретния ученик. Удобно и лесно се изчислява общият брой точки. По предложената скала те може да се приравнят в оценка по шестобалната система. Това дава възможност тестовете да се използват и за текущо оценяване, което може да стане в задължителните часове, определени за провеждане на самостоятелни работи, или в часовете по ИУЧ или ФУЧ. Макар че учебният час е с продължителност 40 минути, а изпитът ‒ с времетраене 60 минути, обемът на писмените работи е дозиран така, че учениците да успеят да изпълнят задачите в рамките на учебния час. Помагалото е подходящо и за тренировъчни упражнения в часовете за самоподготовка в училище или за домашна работа вкъщи. То е чудесна възможност за допълване на портфолиото на ученика.

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НВО В 4. КЛАС

Учебното помагало включва 12 теста по новия модел за национално външно оценяване след 4. клас по български език и литература от учебната 2019/2020 г. Всеки тест се състои от 3 части, които съдържат различен брой задачи:
• първа част: диктовка и 10 езикови задачи с избираем отговор;
• втора част: текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Включени са както художествени, така и нехудожествени текстове: фолклорни и авторски приказки, текстове от детски енциклопедии, анотация на детска книга, инструкция за домакински уред, указание за детска игра;
трета част: задача с творчески характер за създаване на кратък текст с обем 3 – 5 изречения по зададена тема, по картина и ключови думи, задача за редактиране. Към всеки тест е предложена детайлна система от критерии и показатели за оценяване, която изцяло покрива очакваните резултати в края на 4. клас. В помагалото са включени и листове за отговорите на учениците, конструирани по новия модел за националното външно оценяване.
За да бъдат улеснени учениците при подготовката си за НВО, в края на помагалото има приложение за бърз преговор на овладените езикови, речеви и литературни понятия и компетенции.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС

Помагалото е част от комплект със самостоятелни работи за всеки клас от началното училище. То съдържа 10 самостоятелни работи по теми, които съответстват на очакваните резултати от новата учебна програма по български език и литература за 4. клас, в сила от учебната 2019 – 2020 г.

Задачите в помагалото са в съответствие с изпитния формат на националното външно оценяване.

Всяка самостоятелна работа се състои от четири задачи:
• задача за четене на кратък текст с проверка на разбирането чрез въпроси с избираем и свободен отговор;
• тестови задачи по български език;
• диктовка на текст с ясни и точни критерии за оценка на резултатите от нея;
• речева задача за съставяне на текст чрез визуални и словесни опори (ключови думи, серия от въпроси, начало на изречения и др.).

Втората част на помагалото съдържа таблици, които позволяват на учителя бързо и лесно да определи резултатите от изпълнението на всяка от самостоятелните работи. Предложени са по 3 таблици:
• първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
• втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
• третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на четвъртокласника към по-висок резултат.

Помагалото може да се използва за самостоятелна дейност на ученика – под формата на упражнения за затвърдяване на наученото. Самостоятелните работи са стъпка в подготовката му за националното външно оценяване, а резултатите от тях го ориентират в постигнатото по съответната тема.
Помагалото улеснява дейността на учителя, тъй като му осигурява готов инструментариум за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението по български език и литература в 4. клас независимо от учебника, по който работи. То може да послужи успешно и на родители, които биха искали да проследяват системно напредъка на своите деца при усвояването на учебния материал.

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:
тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.

В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА 4. КЛАС. РАННА ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„Четене с разбиране” за 4. клас е продължение на идеята за ранна подготовка за НВО по български език и литература, който е заложен в помагалата за предходните класове. Помагалото е разработено изцяло по формата за НВО и съдържа 22 теми, които ще помогнат на учениците да придобият основни умения за четене и разбиране на текста.
Тестовите въпроси в затворен и отворен формат представляват единен комплекс, който развива стратегиите за четене на учениците. Подбраните познавателни и художествени текстове ще предизвикат интерес у децата и ще ги провокират да научат нови и интересни факти.
Задачите към текстовете са с различна степен на трудност и измерват познавателните умения за:
• намиране и извличане на факти и действия от представената информация;
• тълкуване и правене на изводи от съдържанието;
• обобщаване на идеи и оценка на стила и структурата на съдържанието;
• трансформиране и създаване на текст.
В помагалото са поместени отговорите на задачите по всички теми, което е отлична възможност за самопроверка от учениците. Листът за отговори отговаря на форма̀та и ска̀лата за оценяване на МОН.

 

МАТЕМАТИКА


ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА. ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Учебното помагало е предназначено за подготовка на учениците за националната проверка в края на 4. клас по новия формат, определен от МОН.
Разработено е в две части и съдържа диагностични тестове, структурирани във формата на Националното външно оценяване по математика.
В първата част са поместени тестове, чрез които се диагностицират компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас. Те са придружени с кратка теоретична част, с която се акцентира върху новите знания и умения, дефинирани в учебната програма по математика за 4. клас. Втората част съдържа тестове, които са предназначени за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците в края на 4. клас.

Всеки тест е съставен от 25 задачи, от които:
• 18 задачи с избираем отговор;
• 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
• 1 задача с разширен свободен отговор;
• 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори.

Времето за провеждане на всеки тест е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности – до 100 минути.
В помагалото са поместени критерии за оценяване на задачите и ключ с верните отговори за всеки тест.
Работата по това учебно помагало предоставя на учениците възможност за целогодишна системна и ефективна подготовка за успешно представяне на изпита – тест по математика.

TЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Учебното помагало съдържа 22 теста по математика и е предназначено за целенасочена подготовка на учениците за националното външно оценяване в края на 4. клас.
Помагалото е оформено в две части. Разработката и на двете части е изцяло съобразена с указанията на МОН за модела на външното оценяване по математика по новия формат. Всеки тест съдържа 25 задачи – 18 задачи с избираем отговор (с три възможности за отговор), 5 задачи с кратък свободен числов отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 задача с три разширени свободни отговора.

В първата част на помагалото са разработени 12 тренировъчни теста – по 3 за всяка от темите „Естествени числа”, „Събиране и изваждане на многоцифрени числа”, „Умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено” и „Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено”. С тези тестове може да се осъществява текуща диагностика, чрез която учителят да контролира овладяването на учебното съдържание през учебната година. Това ще даде възможност за своевременно отстраняване на евентуални пропуски в знанията и уменията на учениците.

Втората част на помагалото съдържа 10 примерни теста, които са отлично средство за подготовка и успешно представяне на учениците на националното външно оценяване в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена от таблица с верните отговори, критерии и показатели (в брой точки) за оценяването им. Това позволява лесно да се установи степента на овладяване на учебното съдържание.
Работата с тестовете от помагалото осигурява ефективна подготовка на учениците и отлично представяне на националното външно оценяване по математика в края на 4. клас. 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА 4. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА

Учебното помагало за националното външно оценяване в края на 4. клас съдържа тестове по български език и литература и математика. Разработено е в две части:
тренировъчни тестове – за текуща диагностика и проследяване на нивото на овладяване на учебното съдържание по БЕЛ и математика през годината;
изпитни тестове – за работа към края на учебната година върху цялото учебно съдържание по БЕЛ и математика.
Всяка част съдържа по 5 теста по БЕЛ и по математика, които са разработени по актуалния формат на МОН за националното външно оценяване в 4. клас. След всеки тест е приложена бланка за отговори.
Всички тестове в помагалото са разработени в два равностойни варианта.

В края на помагалото ще намерите:
• към тестовете по БЕЛ:
   – всички текстове за диктовка от тестовете по БЕЛ;
   – критерии за оценяване на всяка диктовка и на задачата за съставяне на кратък текст;
   – ключ с верните отговори на въпросите с избираем и свободен отговор;
• към тестовете по математика:
   – ключ с верните отговори на задачите;
   – критерии за оценяване на всяка задача с разширен свободен отговор;
• скала за приравняване на точките, получени от тестовете по БЕЛ и математика, в количествени оценки.

 

НАГОРЕ

 

Споделете с приятели


Открий ни в: