Помагала за външно оценяване и прием


след 7. клас


Български език и литература | Математика

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

СТО НА СТО УСПЕХ! ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ С РАЗЯСНЕНИЯ НА ОТГОВОРИТЕ. 7. КЛАС КЛАС

Сборникът „Сто на сто успех!” е създаден от учители с богат опит и отлични професионални постижения и е предназначен за подготовката на седмокласниците за НВО по български език и литература.  В помагалото са включени пет теста, изградени в съответствие с актуалната изпитна програма по български език и литература, както и с утвърдения от МОН тестов модел. Голямо предимство на сборника е, че той не просто дава възможност кандидат-гимназистите да проверят равнището на своята подготвеност за изпита, но и съдържа подробни отговори с обяснения на всички задачи, както и полезни практически съвети, свързани със създаването на отличен преразказ от името на герой и от името на неутрален разказвач.

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. 6. КЛАС

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, като:
включва 12 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по български език и литература за 6. клас и осигуряват усвояването му;
• може да се ползва от шестокласниците през цялата учебна година, а за седмокласниците е подходящ като преговор непосредствено преди Националното външно оценяване;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. 7 КЛАС

Сборникът осигурява отлични резултати на Националното външно оценяване след 7. клас, защото:
включва 20 пълни теста по последния изпитен формат, съобразени изцяло с програмата на МОН от 2019 г.;
• тестовете следват хода на учебното съдържание по БЕЛ за 7. клас и осигуряват перфектното му усвояване;
• предназначен е за ползване от седмокласниците през цялата учебна година, а също така е подходящ и за преговор непосредствено преди НВО;
• дава верните отговори на задачите и осигурява възможност за самооценка;
• тестовете са оформени структурно и графично по начин, сходен с този на реалните изпитни материали;
• работи успешно с всички учебници.

 

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО. 7. КЛАС

Помагалото е създадено от Весела Михайлова, Калина Михова и Любов Шишкова – водещи учители по български език и литература с дългогодишен опит и доказани високи постижения в подготовката на ученици за кандидатстване в профилираните училища след завършен 7. клас.
Целият учебен материал по литература, включен в Учебно-изпитната програма за НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото време – с ясно откроени важни акценти. Използваният модел, по който са структурирани таблиците, съдържащи се в помагалото, позволява учениците да овладеят отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас и по-точно с:
• композицията и съдържанието им;
• художествените им особености;
• вложените в тях послания.


Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от най-сложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тълкувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните творби. 


ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС

Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас” на издателство „ПРОСВЕТА СОФИЯ” е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС”. Предназначен е за подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е много функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по литература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценка. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС

С помагалото седмокласниците ще се подготвят отлично за предстоящото национално външно оценяване. То съдържа много и различни по степен на трудност задачи. Чрез решаването им те ще постигнат следното:
по български език
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по-успешно чрез езика;
по литература
• ще навлязат по-дълбоко в света на литературните творби;
• ще се научат да разкриват нравствените послания в произведенията;
• ще се научат да създават текстове и да изразяват по-добре мислите т по-добре мислите си.Част от задачите в помагалото дават възможност за индивидуална изява на ученика. Включени са и задачи за работа в екип. 

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС ПО НОВИЯ ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ

Сборникът е преработено издание и отразява последните промени, които МОН въведе в изпитната програма и в теста за външното оценяване и приема след 7. клас. Всеки от десетте теста, включени в него, съдържа задачи, свързани с изученото по български език и литература в 5., 6. и 7. клас.
Работата с помагалото гарантира отлична подготовка, защото дава възможност за:
• проверка на максимално широк кръг знания и умения, предвидени от новата изпитна програма;
• сверка на решенията с предложените верни отговори на задачите;
• ползване на диск с професионални записи на 10 текста за преразказ и за решаване на дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.
 

 

 

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти. 

 

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Едно от най-успешните помагала за подготовка за националното външно оценяване по български език и литература е преработено и допълнено в съответствие с новия изпитен модел, определен от Министерството на образованието и науката.
Тестовете по темите са 12 и включват учебното съдържание от 5., 6. и 7. клас както по български език, така и по литература. Освен тях се предлагат и 4 примерни изпитни теста. Във всеки тест има:
задачи с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
задачи, които изискват кратък свободен отговор;
задача с разширен свободен отговор.
Отделно от тестовете са дадени и четири текста, по които може да се постави задача за създаване на подробен преразказ от името на неутрален разказвач или от името на посочен герой.
В сборника е обърнато особено внимание на развиването на функционалната грамотност на учениците, на четенето с разбиране и на извличането на информация от текст и от изображение.

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.
То ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него ще допринесе за повиша-ването на резултатите на седмокласниците в училище и за тяхното успешно поведение по време на тест.
• на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците. 


ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС. ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 7. клас” съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от учебната програма. Това го прави приложимо не само към учебниците на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, а и към всички учебници по литература за 7. клас.
Всяка част съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Сред тях има чисто информативни и енциклопедични текстове, както и откъси от известни и любими на деца и възрастни художествени творби от различни национални литератури. Трите текста са обвързани от девет тестови задачи, като в някои случаи има и задачи със свободен отговор. Основната цел на задачите е да развият у учениците способността да извличат информация от текстове, да разпознават и съпоставят смисъла и информацията, които те носят, и да оценяват внушенията им. Като цяло, помагалото развива способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционална грамотност. И, разбира се, към разширяване на словесната култура на учениците и успешното им представяне на националното външно оценяване.

 

 

МАТЕМАТИКА

 

СТО НА СТО УСПЕХ. ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ С РАЗЯСНЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ В 7. КЛАС

Учебното помагало съдържа тестове по математика за ефективна подготовка на учениците за Националното външно оценяване в края на 7. клас. Включените тестове са изцяло съобразени с указанията на Министерството на образованието и науката и модела на външното оценяване в 7. клас за учебната 2023/2024 г.
Всеки тест съдържа 23 задачи, разпределени в две части, както следва:
20 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен
3 задачи със свободен отговор – учениците описват и аргументират писмено решението.
Препоръчително е времето за решаване на всеки тест да е съобразено с времето, предвидено за работа по време на самия изпит:
• първа част – 75 мин;
• втора част – 90 мин.
Помагалото съдържа 5 теста по математика. Първите два теста са съобразени с материала, който се изучава през първия учебен срок в 7. клас, затова може да се използва и за подготовка за класна работа. Останалите тестове са предвидени за работа в края на учебната година. Подходящи са за непосредствена подготовка преди изпита. В тези тестове е включено цялото учебно съдържание по математика, което е определено в програмата на МОН за Националното външно оценяване в края на 7. клас.
В края на помагалото ще откриете верните отговори на задачите с избираем отговор. За всяка задача са дадени кратки упътвания, насоки и инструкции за работа. Авторите са акцентирали върху основни моменти в решението и са посочили често допускани грешки, за които учениците трябва да внимават. На последните 3 задачи от всеки тест са дадени пълни и аргументирани решения, както и критерии за оценяването им.
Максималният брой точки от всеки тест е 100. Първата част се оценява с 65 точки, а втората – с 35 точки.
В тестовете са включени разнообразни задачи, което гарантира успешна подготовка на учениците за отлично представяне на Националното външно оценяване по математика в края на 7. клас.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Помагалото за текуща подготовка ще осигури на седмокласниците целогодишна работа с тестове за успешно представяне на външното оценяване по математика, тъй като може да се използва от началото на 7. клас.
Сборникът съдържа 40 теста, изградени по последния модел на МОН за националното външно оценяване по математика в 7. клас:
• 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
• 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.


Първите тестове в помагалото обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове са предназначени за интензивна подготовка непосредствено преди външното оценяване и покриват целия учебен материал за 5., 6. и 7. клас. В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните 3 задачи. 

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН МОДЕЛ 2023/2024 Г.

Преработеното помагало е предназначено за финална нетематична подготовка на седмокласниците. То съдържа:
• модел на МОН на националното външно оценяване по математика в 7. клас за учебната 2023/2024 г.;
12 теста, разработени по новия модел.
Всеки тест съдържа 23 задачи, от които:
20 задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират писмено решението.
В края на помагалото ще откриете верните отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът е преработен в съответствие с актуалната учебна програма и предлага 1820 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността, творческото и логическото мислене на учениците.
Подборът и разнообразният формат на задачите и примерните тестове за проверка на знанията дават възможност не само за усвояване и затвърдяване на учебния материал, но и за успешна подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване.
Диференцирането на задачите в 3 групи по трудност дава възможност за успешно използване на сборника както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове. 

 

 


СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7 . КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Справочникът е:
• за всички ученици от 5. до 7. клас включително;
• в помощ на подготовката на седмокласниците за Националното външно оценяване (НВО) по новия формат от 2019 г.;
• синтезиран източник на знания по математика, представени по достъпен начин и с много опорни примери;
• лесен за навигиране с помощта на азбучен указател.
Помагалото:
• осигурява поддържане и опресняване на знанията по алгебра и геометрия, придобити в прогимна-зиалния етап;
• подпомага подготовката на седмокласниците за НВО и за приемните изпити;
• формира умения за работа със справочна литература.

Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал. 

НАГОРЕ

Споделете с приятели


Открий ни в: