Новини


29Мар2016

Подобряване на производствения капацитет на издателство „Просвета“

На 29.03.2016 г. „ПОСВЕТА - СОФИЯ“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1267-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на издателство „Просвета-София“ АД чрез развитие на регионалните му центрове и внедряване на нови технологии“.

 

Кратко описание на проекта

 

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност производство и търговия в страната и чужбина с учебници и други видове литература, периодика, учебни пособия, учебно-технически средства, видео, аудио и компютърни програми. Компанията е продължител на дейността на издателство „Народна Просвета“. Дружеството е основен фактор на пазара на учебници и учебни помагала в България и е най-голямото издателство за учебници у нас със 70-годишна история и с над 16 000 заглавия – учебници и учебни помагала, научна и художествена литература, с общ тираж повече от 2 милиарда екземпляра. Компанията заема над 50% пазарен дял сред останалите издателства за учебна литература, и притежава устойчив най-висок пазарен дял по всички учебни предмети.

Проектното предложение на издателство "Просвета - София" АД е насочен към подобряване на производствения капацитет и ресурсната ефективност на дружество, посредством развитие на регионалните му центрове и внедряване на ново технологично оборудване за създаване на електронни и книжни учебни ресурси: фото, видео и аудио студио, стационарни и преносими компютри, таблети и мобилни устройства, опериращи под различни операционни системи, и лицензирани софтуерни продукти и платформи за създаване на електронно съдържание. С реализацията на проекта ще се преодолеят ограниченията в капацитета при създаването и развитието на електронните и книжни учебни ресурси в издателството, ще се ускори значително тяхното производство, времето за тестване върху различни операционни системи, преди пускането им в завършен вид към потребителите, което ще разшири решително обхвата на продуктовата листа от електронни издания. Реализирането на инвестицията, планирана в настоящето проектно предложение, ще автоматизира процесите при създаването на електронни учебни ресурси и ще направи създаването на дигитално съдържание значително по-лесно за изпълнение от страна на автори, редактори и други специалисти от дружеството. Това от своя страна ще намали потребността от висококвалифицирани и високоплатени специалисти в централата на дружеството, наети единствено за да трансформират съдържанието на печатните издания в електронен вариант, а ще се позволи издателството да развие регионалните си центрове в Северозападна България, като оборудва подходящо за целта офисите си и обучи настоящите си служители (висококвалифицирани педагози) да създават електронни ресурси. Реализацията на проекта ще повиши производствения капацитет на издателството и износа на електронни продукти, което ще доведе до ръст на производителността с над 15%, в период от 3 години след изпълнение на проекта средните генерирани приходи от износ се повишат над 25%, ръст на ефективността над 16% поради подобряване на ресурсната ефективност.

 

Заложените по проекта активи ще се закупят със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 550 721,93 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 330 433,16 лв. (от които 280 868,21 лв. европейско 49 564,95 лв. национално съфинансиране) и 220 288,77 лв. собствено съфинансиране.

 

Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнение в рамките срока за изпълнение на проекта, включват:

-          Дейност за подобряване на производствените процеси;

-          Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

-          Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти.

 

Дейностите се изпълняват в област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" (приоритетно направление "Творчески индустрии") и област „ИКТ и информатика“ (приоритетно направление "ИКТ подходи в творчески индустрии") от Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

 

Обща цел на проекта

Подобряване на производствения капацитет на "Просвета - София" АД чрез въвеждане на ново технологично оборудване, водещо до повишаване на конкурентоспособността и развитие на издателството.

Специфични цели на проекта:

-          Увеличаване на обемите на произвежданите електронни и книжни образователни ресурси, чрез извършване на инвестиции във високотехнологично оборудване;

-          Увеличаване на обема на износа на електронни и книжни образователни ресурси;

-          Повишаване на качеството на произвежданите от дружеството електронни и книжни образователни ресурси;

-          Намаляване на времето за създаване на електронни и книжни образователни ресурси, чрез развитие на регионалните офиси в Северозападна България и внедряване на усъвършенствани софтуерни платформи за създаване, разпространение и мениджмънт на интерактивни електронни учебници и ресурси;

-          Намаляване на себестойността на продуктите;

-          Разширяване на капацитета и пазарите на дружеството;

-          Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес при произвежданите от дружеството електронни и книжни образователни ресурси.

 

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

 

1). Подобрени производствени процеси в компанията чрез закупуване на следните ДМА и ДНА: Видео студио - 1 бр.; Фото студио - 1 бр.; Аудио студио - 1 бр.; Работни стационарни компютри - 13 бр.; Преносими компютри - 13 бр.; Таблети - 33 бр.; Мултифункционално устройство (принтер/скенер/копир) - 5 бр.; Сървър за съхранение на данни - 1 бр.; Мобилни телефонни устройства - 10 бр.; Интерактивна дъска - 2бр.; Архивираща система за съдържание и материали - 1 бр.; Софтуерен пакет от приложения за създаване и обработка на мултимедийни материали - 11 бр.; Многоезична платформа за създаване, разпространение и мениджмънт на интерактивни електронни учебници и ресурси -1 бр.

2). Увеличен производствен капацитет в дружеството при създаване на електронни образователни ресурси - от 100 бр. към момента (от 1 до 7 клас) с допълнителни 285 бр. (от 8 до 12 клас), което ще доведе до удовлетворение на търсенето.

3). Увеличение на производителността над 15%, водещо до подобрени производствени процеси при създаване на електронни и книжни образователни ресурси, посредством ново производствено оборудване.

4). Подобрено качество на произвежданите продукти - наличие на повече функционалности на платформите за създаването им.

5). Съкратено време за производство на учебници с 50%.

6). Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16%.

7). Увеличен брой нови клиенти, които компанията може да привлече;

8). По-качествени образователни книжни и електронни продукти;

9). Намаляване на грешките в следствие от човешкия фактор, посредством улеснени за използване на софтуерни програми/платформи за създаване на продуктите.

10) Увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 25% три години след изпълнение на проекта.

11). Изпълнени мерки по информация и комуникация на доставеното оборудване, финансирани със собствени средства на кандидата, оглед изпълнение на задълженията по Регламент 1303/2013 относно мерките за комуникация и информация - поставени до 2 стикера на оборудването и 5 бр. информационни табели /на всеки регионален офис/.

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: