Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование


Програмата е насочена към

Учители в предучилищното образование

Кратко описание на програмата

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при осъществяване на педагогическото взаимодействие и организацията на дейностите в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, пряко свързани с работата на детския учител. Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и отношенията на учителя по ключови за него компетентности.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: