Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап


Програмата е насочена към

Учители в прогимназиален етап

Кратко описание на програмата

Теоретичната част е ориентирана към промяната в новите учебни програми на ниво съдържание, технологични средства, чрез които може да се улесни усвояването му, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Тя включва обучение, при което учителите в екип подбират и създават собствени учебни ресурси, описват инструктаж за дейности и проследяване на напредъка. Важен аспект на практическата част е разработката и/или адаптирането на задания в контекста на семейната, училищната и обществената среда на учениците, така че в процеса на обучението си те да решават практически казуси с висока значимост за самия ученик и специфичното му обкръжение.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: