11. клас. Математика


Математика за 11. клас
(Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИЯ УЧЕБНИК (вариант на печатния учебник)

 

ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК (вариант с допълнителни интерактивни ресурси)

 


Учебникът отразява
най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи. Той се отличава със следните предимства:
– системност и яснота при въвеждането на нови знания;
– новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математическите теми със света и които имат мотивираща роля за активното участие в образователния процес;
– използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– създадени са условия за самостоятелно учене и учене чрез практиката;
– използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създадени са условия за примерни диалози между учител и ученик в сократовски стил.
С помощта на рубриката „Практическо правило” се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; подчертават се съществени моменти от учебното съдържание; обръща се внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените отговори в края на учебника дават възможност на учениците за самооценка.

Електронният учебник по математика за 11. клас на издателство „Просвета” осигурява използването на интерактивни методи и организирането на разнообразни дейности на учениците. С помощта на динамични интерактивни ресурси са онагледени някои правила, дейности или процедури. Част от задачите са съпроводени с атрактивни ресурси, демонстриращи стъпките за решение. Друг вид ресурси са интерактивни задачи за проверка на разбирането и усвояването на изучавания материал, някои от които се срещат само в електронния вариант на учебника. Тези задачи са с разнообразен формат (тестови задачи за единичен и множествен избор, за свързване, за подреждане, за попълване на текст, за откриване на вярност и невярност на твърдение и др.). Те дават възможност на учениците не само за самооценка, но и да се поучат от допуснатите грешки.
Електронният учебник ще помогне на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Той поставя учениците в харесваната от тях среда и допринася за тяхната мотивация за учене.

 

Открий ни в: