11. клас. Български език и литература


Български език за 11. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИЯ УЧЕБНИК (вариант на печатния учебник)

 

ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК (вариант с допълнителни интерактивни ресурси)

 


Учебникът по български език
с авторски екип Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов е създаден така, че да постави началото на подготовката на учениците за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас. Той съдържа:
– кратка и ясна информация по предвидените от учебната програма теми;
– просто и в същото време научно коректно формулирани правила, представящи правоговорната, правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната норма на българския книжовен език;
– лесно приложими начини за проверка на правоговорната, правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната правилност на текстовете, които учениците създават;
– практически насоки за създаване на есе по житейски проблем, публично изказване, конспект и реферат;
– разнообразни по степен на трудност и по тип задачи, чието решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура;
Предимство на изданието е това, че съчетава функциите на учебник и учебна тетрадка, тъй като за повечето от включените задачи е предвидено място за решения.
Отличният графичен дизайн подпомага пълноценното възприемане на вложената в учебника информация.

Електронният учебник по български език за 11. клас e отлично средство за осъществяването на интерактивно индивидуално или екипно обучение. Той дава възможност за достъп както до всяка от страниците на хартиения учебник, така и до обособени зони, представящи предвиденото за изучаване съдържание във вид на:
– таблици;
– схеми;
– текстови модели;
– изображения;
– задачи.
Електронният учебник позволява всяка от тези зони да да бъде показвана на цял екран. В учебника в настощия момент се съдържат и множество допълнителни електронни ресурси, които включват:
– допълнителна научна информация;
– допълнителни различни по тип задачи, които имат различна степен на трудност.
Предимство на електронния учебник е, че съдържанието подлежи на непрекъснато обогатяване с нови ресурси, до които потребителят има достъп веднага след включването им в съдържанието.  

 

Литература за 11. клас
(Албена Хранова, Любов Шишкова)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИЯ УЧЕБНИК (вариант на печатния учебник)

 

ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК (вариант с допълнителни интерактивни ресурси)

 


Какво представлява междутекстовостта?
Какво свързва световноизвестния роман „Златният телец” на Илф и Петров с Алековия „Бай Ганьо”? В какво се изразява духовното родство между Бертолд Брехт и Никола Вапцаров? Как разработват мотива „любов по време на война” Емилиян Станев в повестта си „Крадецът на праскови” и Георги Господинов в своя роман „Физика на тъгата”?
На тези и на много други загадки отговаря учебникът по литература за 11. клас на издателство „Просвета – София”. Написан от утвърдени специалисти, той представя произведенията от програмата по достъпен и интересен за единадесетокласниците начин. В неговите 280 страници са поместени целите произведения или необходимите откъси от предвидените за изучаване творби.
Уроците са с ясна структура, знанията се овладяват чрез рубриките „Работа с текста”, „Да разсъждаваме”, „Да разговаряме” и „Сред книгите”. В тях се предлагат варианти за осмисляне на произведенията и се правят много междутекстови връзки, които са във фокуса на вниманието в учебната програма за 11. клас. В края на всеки урок рубриката „Обобщение” дава накратко най-важната информация, която учениците трябва да запомнят, а в „Провери знанията си” са поместени тестови задачи по формата на ДЗИ, които позволяват контрол и самоконтрол. Приложените подходи целят да улеснят работата на учителите и да обогатят литературната култура на единадесетокласниците.
Учебникът се отличава с елегантен графичен дизайн и прецизно подбрани илюстрации. С него постигането на очакваните резултати от обучението и успехът на държавните зрелостни изпити след 12. клас са гарантирани.

Около 150 електронни ресурса с отделни изследователски задачи и упражнения съдържа електронният учебник – затова той не е просто дигиталeн вариант на печатния. Материалите в него са разнообразни по вид – богат снимков, текстов, тестов и филмов материал. Всяка част от електронната страница може да бъде увеличена на екрана, като по този начин учителят има възможност в час да насочва вниманието на учениците към конкретен момент от урока, към въпрос, упражнение или задача.
Като организация и съдържание електронните ресурси:
– са последователно свързани както помежду си, така и с уроците за нови знания, в които представяме творбата;
– с уроците за упражнение, в които се проверява усвоеното; с уроците за въведение и обобщение, в които се срещат акцентите на двата раздела в учебника; с уроците за годишен преговор, в които се систематизира учебното съдържание;
– мотивират учениците, тъй като насърчават тяхната самостоятелност и самоподготовка;
– създават условия за активност и възможност за практическо формиране на заложената в учебната програма дигитална компетентност;
– стимулират преживяванията на учениците, което е предпоставка за формиране на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

 

Литература за 11. клас
(Ангел Малинов, Весела Михайлова, Нели Дамянова)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИЯ УЧЕБНИК (вариант на печатния учебник)

 

ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК (вариант с допълнителни интерактивни ресурси)

 


Учебникът по литература
за 11. клас на издателство „Просвета Плюс” е създаден с желанието смисълът на предвидените за изучаване от програмата творби да достигне до всеки ученик. Създаден е и с грижа за учителите така, че да бъде техен верен помощник в пряката им работа в клас.
Водени от своя богат практически опит в преподаването на литература, авторите са представили различни аспекти на разглежданите творби задълбочено и в същото време достъпно.
За пълноценното осмисляне на новата информация допринасят рубриките, които са включени във всяка тема:
– Епохата, авторът и творбата ‒ съдържа информация за историческия и литературния контекст, в който твори съответният автор.
– Творбата и нейните предизвикателства ‒ дава възможност за пряк диалог със съответната творба чрез прочита ѝ и отговора на въпросите, които съпътстват текста.
– Творбата и смисълът ‒ представя анализ и тълкуване на художествените текстове.
– Аз и творбата ‒ предвижда изследователска работа и участие в интересни дискусии от страна на учениците.
В края на всеки от петте тематични блока в учебника е осъществено обобщение и се дава възможност творбите да бъдат разгледани в междутекстов диалог с други произведения на художествената литература.

Електронният учебник по литература за 11. клас на издателство „Просвета Плюс” с автори Весела Михайлова, Ангел Малинов, Нели Дамянова е обогатен с разнообразни интерактивни ресурси.
Включени са видеоклипове, които представят атрактивно изучаваните творби и техните автори. Допълнително са разработени над 100 интерактивни упражнения и задачи от различен тип, които правят обучението по литература вълнуващо и интересно. 

 

Открий ни в: