Задачи от уебинарите в сесия 4 (2019/2020)


Задачите ще бъдат публикувани след приключване на съответния уебинар.

 

  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Представете кратък откъс от детска книга по Ваш избор и предложете идеи за нейното презентиране пред учениците в урок по извънкласно четене.

Вашите отговори на поставената задача изпращайте на имейла на програмата programa1@prosveta.bg

Няма срок за изпращане на задачата, но това е условие за получаване на квалификационен кредит по програмата.

По време на уебинара бяха поставени следните задачи:
 • Запишете прилики и разлики, които бихте открили при разработката на първия урок за затвърдяване след запознаването с алгоритъма за събиране на трицифрени числа от вида 245 + 358 и на първия урок за затвърдяване след запознаването с алгоритъма за деление от вида 635:5 в трети клас.

 • Предложете учебни задачи за овладяване на умения за спазване на реда на действията при пресмятане на стойността на числов израз във втори клас.

Задачите трябва да бъдат представени по време на присъствените обучения. 

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Опишете една Ваша идея за практическо упражнение с учениците в 1. клас в часовете по околен свят, чрез което да се развиват умения за междуличностно общуване.
  Може да приложите снимки или други материали (мисловна карта, снимка на лапбук, част от проект и др.) от практическото ѝ приложение в клас.

Вашите отговори на поставената задача изпращайте на имейла на програмата programa3@prosveta.bg, като се опитате да спазите следните изисквания:
 • Напишете Вашето име и училище.
 • Предложете идея точно по зададената тема.
 • Пишете кратко, но съдържателно, така че да се откроят Вашето лично мнение и авторство при изпълнението на задачата.
 • Работете индивидуално.

Няма срок за изпълнение на задачата, но не отлагайте много.

НАЧАЛЕН ЕТАП – По време на уебинара бяха поставени следните задачи за сомостоятелна работа:

 

Първа задача

Според самочувствието Ви да осъществявате обучение
по технологии и предприемачество, по илюстрацията определете в коя зона се намирате? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора задача

До половин страница печатан текст определете какъв подход е използван в обучението по технологии и предприемачество според показаните снимки и страница от учебник?

Опори:

1.
Еднакви ли са познавателните и практически възможности на учениците от снимките?
2. Дейностите по темата „Коледни звънчета“ диференцирани ли са по степен на трудност, учениците с различни познавателни и практически способности имат ли възможност за избор, за активна познавателна позиция, за успех и за радост от него, за творчество?
3. Еднакви ли са резултатите от практическата дейност на учениците от снимките?
4. Какво е емоционалното състояние на учениците от снимките? 

 

Трета задача

Формирането на така наречените преносими, меки умения (soft skills) е една от целите на съвременното образование. Като попълните въпросника от посочения линк, изразете Вашето мнение за формирането на преносими умения!

Линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGWl2SsW4ZWwJwH5V-8m35bNvh6ia2Fken3FpGurlRKnn0Q/viewform?usp=pp_url

 

Вашите отговори изпращайте на имейла на програмата: programa5@prosveta.bg 

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – По време на уебинара бяха поставени следните задачи за сомостоятелна работа:

 

Първа задача

Според самочувствието Ви при осъществяване на обучение
по технологии и предприемачество по схемата определете
в коя зона се намирате? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора задача

До половин страница печатан текст напишете как постъпвате в обучението,
какъв подход използвате, ако:

Четивната техника на част от учениците Ви не е на нужното ниво;
Учебното съдържание в учебниците по технологии и предприемачество е с по-голям обем, с абстрактен характер и не съответства на познавателните възможности на повечето от учениците Ви;
Материално-техническата и IT осигуреност не съответства на изискванията;
В класа Ви има ученици с обучителни затруднения, със СОП и такива –
с изпреварващо развитие. 

 

Вашите отговори изпращайте на имейла на програмата: programa5@prosveta.bg 

  

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП – По време на уебинара бяха поставени следните задачи: 

1. Изгответе списък от интернет ресурси, които ползвате в час или при подготовката на часовете си, като включите линк към ресурса, съвсем кратко описание за какво се отнася/какво представлява и за кой клас го ползвате.

2. Изберете една цел от учебната програма за клас, с който работите, и разработете план на част от урок или на цял урок, с който да я постигнете с един от класовете си. Опитайте се да приложите учене чрез опит или индуктивен подход. По Ваше желание след това може да приложите планираното с един от класовете си и да завършите процеса, като направите рефлексия.

Вашите отговори на поставените задачи, както и въпроси към обучителя изпращайте на имейла на програмата: programa6@prosveta.bg.

Срокът за изпращане на задачите е до 5 януари 2020 г.

 

ВАЖНО! На присъственото обучение следва да донесете:

• Набор от работи на Ваши ученици, които искате или трябва да оцените. Добре е да донесете както добре изпълнени задачи, така и работи на деца, които изпитват затруднения, за да имаме разнообразен материал за работа.
 Пример/примери за възможности за самооценка от учебните системи, които ползвате, или които Вие сте си изработили.

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – По време на уебинара беше поставена следната задача:

1. Като използвате система, която познавате, изберете тема, по която бихте провели обучение за развиване на умението говорене.
2. Поставете си конкретни и измерими цели – какви знания, умения и нагласи ще развият обучаемите в края на обучението.
3. Подберете няколко (поне 3) учебни дейности, чрез които ще проведете обучението, за да постигнете целите си. Мотивирайте избора си.
4. Помислете как бихте адаптирали тези дейности за обучаеми с различни възможности, така че всички да участват в работата в клас. Опишете вариантите на съответните дейности, като мотивирате избора си. 
5. Помислете чрез какви електронни ресурси можете да подпомогнете процеса на обучение. Включете ги, като съответно предвидите как да ги адаптирате за обучаеми с различни възможности.
6. С оглед на поставените цели определете на кои полета на познанието ще успеете да въздействате чрез избраните е-дейности.
7. Избройте плюсовете и минусите на този тип обучение.
8. Посочете как можете да използвате плюсовете и за други цели, свързани с обучението.
9. Посочете какви коригиращи стъпки можете да предприемете, за да минимализирате минусите.
10. Представете резултатите пред колегите си и обменете обратна връзка!

Вашите отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейла на програмата: programa6@prosveta.bg

Срокът за изпращане на отговора на задачата е 15 януари 2020 г.

По време на уебинара беше поставена следната задача:

Представете в няколко последователни стъпки алгоритъма, по който учите учениците си да правят
(по избор – един от двата варианта):

 • морфемен анализ;
 • синтактичен анализ на просто изречение.

Например:

1. Открива се... (Как?)
2. Открива се… (Как?)
3. ...


Вашите отговори
на поставената задача, както и въпроси към обучителите изпращайте на имейла на програмата: programa9@prosveta.bg..

Желателно е отговорите да бъдат изпратени до 20 януари.

По време на уебинара беше поставена следната задача:

Представете разработка по една от темите:

• Междупредметни връзки в обучението по ИТ.
• Проверка и оценка на знанията/уменията на учениците по ИТ.
• Споделяне на опит за формиране на една от ключовите компетентности чрез обучението по ИТ.

Разработката може да бъде:
презентация;
текстов документ;
уебстраница.


Вашите отговори
на поставената задача и въпроси към обучителите изпращайте на имейла на програмата programa15@prosveta.bg

Срокът за изпращане на разработките е до 2 седмици след присъственото обучение.

 
  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Разработете една педагогическа ситуация по избрано от Вас образователно направление.

Вашите отговори на поставената задача изпращайте на имейла на програмата programa20@prosveta.bg

Няма срок за изпращане на задачата, но това е условие за получаване на квалификационен кредит по програмата.

По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • На основата на подходящ художествен или нехудожествен текст предложете система от учебни задачи, свързани с формиране на компетентности за четене с разбиране.

Вашите отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейла на програмата: programa22@prosveta.bg 

  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Създайте своя игра, която да е свързана с учебното съдържание по математика за 1., 2., 3. или 4. клас

Вашите отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейла на програмата: programa23@prosveta.bg

Срокът за изпращане на задачите е 1 – 10 април 2020 г.

  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Разработка Разработете Мисия по избран от Вас урок от учебните програми за 5. или 6. клас. Съобразете Мисията с интереесите и възможностите на своите ученици. Реализирайте примерно нейно решение. Опишете постъпково изпълнението й. Ако е необходимо, предоставете работни файлове и/или ресурси.

 • Оценяване Оценката отразява доколко Мисията е съобразена с целевата група, учебната програма и предвиденото време за решаване на описаната проблемна ситуация.

Вашите отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейла на програмата: programa37@prosveta.bg

Срокът за изпращане на отговора на задачата е до края на месец януари 2020 г.

По време на уебинара не беше поставена задача на участниците. Такава ще бъде определена по време на присъствените обучения.
  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Създайте тестови задачи, като включите проверяваното учебно съдържание.

  По български език: 
  две задачи с кратък избираем отговор и три дистрактора, които да следват модела на езиковия тест.

  По математика:
  – Една задача с избираем отговор
  – Една задача с кратък числов свободен отговор
  – Една задача с разширен свободен отговор.

Вашите отговори на поставените задачи, както и въпроси към обучителите изпращайте на имейла на програмата: programa61@prosveta.bg

Срокът за изпращане на задачите е до 1 месец от участието Ви в уебинара или в негово повторение.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: