Задачи от обученията в сесия 5 (2020/2021)


Задачите ще бъдат публикувани след приключване на втората сесия на съответното обучение.
Те се изпращат на имейла на програмата в срок до 1 месец след приключване на обучението.
  

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

 • Разработете Мисия по избран от Вас урок от учебните програми за 5., 6. или 7. клас. Съобразете Мисията с интересите и възможностите на Вашите ученици.

 • Реализирайте примерно нейно решение. Опишете постъпково изпълнението ѝ. Ако е необходимо, предоставете работни файлове и/или ресурси.

 • Изпратете архив, състоящ се от:

  – Текстов документ с описание на Мисията и постъпковото решение
  – Примерен резултат от решението
  – Ресурсни файлове, ако са необходими
   

Бележки:

 • Архив с предложената Мисия и работните ресурси се предава по електронна поща на адрес programa37@prosveta.bg
 • Архив с използваните по време на обучението ресурси може да свалите от тук: http://shorturl.at/emyFZ

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА: 

Методическа разработка на урок по компютърно моделиране за 3. или 4. клас.

 • Насоки: 

  Изберете тема от учебното съдържание
  Формулирайте целите и очакваните резултати
  Опишете хода на урока

 • По желание: Приложете електронни ресурси, които сте използвали в урока (видео, презентации, електронни тестове, игри, линкове към платформи за програмиране, проекти в Скрач)

 • Подпомагащи ресурси, за изпълнение на домашната работа: https://wakelet.com/@Kompyutrno_modelirane1791

Вашите отговори на поставените задачи, както и въпроси към обучителите изпращайте на имейла на програмата programa49@prosveta.bg 

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

 • Задача 1: Съставете задача за работа с текст за периода на Българското възраждане в 3 клас.

  - Може да избирате между следните видове текстове: документ от епохата; художествен текст; методически текст; научно-популярен текст.
  - Към текста трябва да зададете не по-малко от 3 въпроса, като запишете и вероятните отговори на учениците.

 • Задача 2: Съставете 5 задачи с избираем отговор (три възможни отговора, от които единият е верен), с които да проверите функционалната грамотност на учениците върху учебното съдържание по Човекът и обществото (част Българска история) за 4 клас. 

Вашите отговори на поставените задачи, както и въпроси към обучителите изпращайте на имейла на програмата programa24@prosveta.bg 

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

Представете разработка по една от темите:

 • Междупредметни връзки в обучението по ИТ
 • Проверка и оценка знанията/уменията на учениците по ИТ
 • Споделяне на опит за формиране на една от ключовите компетентности чрез обучениeто по ИТ

Разработката може да бъде под формата на: документ в MS Word, презентация или уеб базиран ресурс, до който може да се осигури свободен достъп на обучителите.

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa15@prosveta.bg

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

Предложете идея за използване на мисловна карта (карта на ума) в обучението по Околен свят за 2. клас.

Изберете подходяща тема и посочете как ще поставите задачата на учениците, каква цел ще се стремите да постигнете.

Опишете накратко предимствата и ограниченията на този метод.

Ако имате възможност, приложете на практика идеята си в клас и представете резултатите – например, с какво учениците се справят добре, какво ги затруднява, как използването на този метод помага учениците да бъдат в активна позиция в обучението.

По желание можете да изпратите снимка на резултати от работата ви с учениците по създаването на мисловната карта, за да онагледите разработката си.

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa3@prosveta.bg. В срок до 28 март 2021 г.

 

 ЗАДАЧА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ:

Урок от раздел „История на изобразителното изкуство” по избор

Тема: ...............
Клас: ...............
Цели (образователни, възпитателни, развиващи) на урока: ...............
Задачи: ...............
Учебно-творческа задача: ...............
Област на умения и компетенции: ...............
Междупредметни връзки: ...............
Нови думи и понятия: ...............
Необходимо време (брой учебни часа) за провеждане на урока: ...............
Учебно-творческа задача:...............

 

Предварителна подготовка:

– да се определи обема на учебното съдържание съобразно възрастта на учениците;
– да се използват методи и похвати, които да бъдат приложени в учебния процес в съответствие с целта на урока;
– да се подготвят необходимите за провеждането на урока помощни средства, нагледни материали и др.


ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Своята разработка на задачата изпратете на имейла на програмата programa57@prosveta.bg

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

Разработете една педагогическа ситуация по избрано от Вас образователно направление.

 

Вашите отговори на поставената задача изпращайте на имейла на програмата programa20@prosveta.bg.

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

Измислете и опишете подробно сценарий (задание) за създаване на КРАТЪК ЕЛЕКТРОНЕН УРОК по избрана от Вас тема и учебен предмет.

За изработването му може да използвате някое от следните приложения:

 • MS PowerPoint
 • MS Word
 • Google slides

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa33@prosveta.bg

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

 1. По български език и литература – създайте два въпроса по модела на езиковия тест.

 2. По математика – създайте следните типове въпроси по модела на НВО по математика:

  • 1 задача с избираем отговор;

  • 1 задача с кратък свободен отговор;

  • 1 задача с един или три разширени свободни отговори.


Задачите трябва да отговарят на модела на НВО по БЕЛ и по МАТ и да съответстват на предвиденото за изучаване учебно съдържание.

Важно уточнение: Моля, изпратете задачите по БЕЛ и по МАТ в отделни имейли, като в относно отбележите дали задачата е по БЕЛ или МАТ.

 

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa61@prosveta.bg

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

По избор една от двете задачи:

 • Как уча учениците си да правят морфемен анализ?
  Опишете Вашия алгоритъм (стъпките) за такъв анализ.

 • Как уча учениците си да правят синтактичен анализ?
  Опишете Вашия алгоритъм (стъпките) за такъв анализ.

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa9@prosveta.bg

 

 ЗАДАНИЕ ЗА ОЦЕНКА:

По избор едно от следните:

 • Да се разкаже история в Scratch.

 • Да се създаде анимирана картичка.

 • Да се направи малка игра.

 • Да се представят задачи, чрез които се осъществяват междупредметни връзки в часовете по компютърно моделиране.

Своята разработка на поставената задача изпратете на имейла на програмата programa50@prosveta.bg

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: