Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап


Програмата е насочена към

Учители – начален етап

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за начални учители и има за цел овладяване на интерактивни стратегии на обучение в часовете по Околен свят в 1. и 2. клас – в съответствие с промените в учебната програма и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците.

Съдържанието на обучението е насочено към запознаване с интерактивни методи, ориентирани към формиране на понятия за природата и обществената среда и формиране на интелектуални метаумения (преразказване на научнопопулярен текст, умение за осъществяване на наблюдение; умение за осъществяване на целенасочена мисловна дейност).

По практически начин участниците ще упражняват приложението на интерактивни методи за нуждите на обучението по околен свят, като – казуси, ролеви игри, проектно базирано обучение, драма, проективни методики и др. Ще бъдат дискутирани конкретни подходи за активно включване на учениците в учебния процес и за осъществяване на учене чрез преживяване и учене чрез правене (учене от опита). По време на обучението ще се демонстрират възможности за интерактивно обучение със средствата на ИКТ и електронни ресурси.Споделете с приятели


Открий ни в: