Отговори на често задавани въпроси


ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА „ПРОСВЕТА”


О: Към настоящия момент „Просвета“ има одобрени и включени в регистъра на МОН общо 69 обучителни програми. Списъкът с тези програми е качен на сайта на „Просвета“. Там може да се запознаете с наименованието на програмите, водещите екипи и анотациите към тях. В описанието на всяка програма е посочено и за кои педагогически специалисти е предназначена. За Ваше улеснение програмите са номерирани с последователна номерация, като новите програми получават следващ номер. Кои от програмите се предлагат през конкретната година зависи от Вашия интерес и е видно на нашия сайт. Когато обучителните програми се провеждат по график на „Просвета“, те са безплатни. Възможно е обучение да бъде проведено по отделна зявка на детска градина или училище, извън определения график и населени места, като в тези случаи обучението се осъществява срещу заплащане.

О: Повечето наши програми се реализират в рамките на 16 часа обучение, от които 8 часа са присъствени и 8 часа - неприсъствени. Неприсъствените часове на обучителните програми, които се провеждат по график на „Просвета”, започват с онлайн семинар (уебинар). Успешното завършване на всяка обучителна програма води до присъждане на съответен брой квалификационни кредити. Тази продължителност на обученията е съобразена с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

О: Те са задължително изискване за кариерно израстване. Съгласно Наредба № 15 за всеки период на атестиране, т.е. за всеки 4 години, всеки педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в програми, включени в информационния регистър на МОН. По-големият брой кредити дават възможност за по-бързо израстване в кариерата.

О: Защото нашите обучения са във възможно най-удобна форма и със силна практическа насоченост. Те подпомагат пряко ежедневната работа на педагогическите специалисти. Обучители по нашите програми са висококвалифицирани специалсти. Не на последно място, обученията, които се провеждат по график и на определените от нас места, са напълно безплатни за участниците.

О: За участие в обучителна програма, която се провежда по график на „Просвета“, е необходима регистрация. Тя се извършва чрез попълването на регистрационна форма, която е качена на нашия сайт. Желателно е да попълните формата преди провеждането на първия уебинар, но ако сте пропуснали това, може да го направите или непосредствено преди старта на някой от уебинарите, или по време на присъствените занятия. Особено важно е при различните етапи на участие в програмите на „Просвета“ да използавате един и същ имейл.

О: Серията уебинари за съответната сесия започва през ноември-декември на съответната учебна година и продължава през цялата година. Точните дати и часове за уебинарите за  отделните програми се обявяват своевременно на сайта на „Просвета“. Проверете датите и се регистрирайте по указания начин, като използвате регистрационния формуляр на сайта. Ако имате въпроси, свързани с регистрацията, или нужда от съдействие, пишете на адрес: programi@prosveta.bg

О: Присъствените занимания за всяка сесия стартират след провеждането на уебинарите и продължават през цялата учебна година. За Ваше удобство присъствените обучения се провеждат в почивни дни. Конкретните дати, часове и места, в които се провеждат тези обучения, ще бъдат оповестени допълнително на сайта на „Просвета”.

О: Присъствените занятия по програмите се провеждат преимуществено в областни градове на страната, най-често: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана и др. При повишен интерес се провеждат занятия и в други градове.

О: Обучението ще завърши, когато са изпълнени всички условия на съответната програма. Обикновено те включват проследяване на уебинар, участие в присъствено обучение и изпълнение на поставена от обучителите задача. При  успешно представяне ще Ви бъдат присъдени съответен брой квалификационни кредити, в зависимост от програмата.

Запомнете: За да Ви бъдат присъдени квалификацонни кредити, трябва задължително да сте попълнили регистрационна форма и да сте изпълнили всички условия на програмата.

О: Ако пропуснете присъствени занятия, няма да сте изпълнили част от задължителните изисквания за придобиване на квалификационни кредити. Следователно такива кредити не може да Ви бъдат присъдени.

О: Не може да се пропусне уебинар, когато обучителната програма се провежда по график на „Просвета“. Но за Ваше удобство уебинар по съответната програма ще се излъчва повече от веднъж в различни часове и дни от седмицата, така че да не го пропуснете – нужно е да участвате само веднъж.

О: Принципно обученията, които се провеждат по график на „Просвета“, стартират с неприсъствената форма – уебинар. Ако сте пропуснали първият уебинар, ще имате възможност да проследите следващо излъчване. Ако най-напред сте посетили присъствено обучение, ще можете да проследите уебинар след присъствената форма. Следете сайта на „Просвета“ за актуална информация за дните и часовете за провеждане на присъствените и неприсъствените форми. Важно е, за да завършите успешно обучението, да сте преминали и двете форми. Желателно е първо да е уебинарът, но и обратната последователност е допустима.

О: Може, необходимо е да се формира група с минимален брой участници от поне 25 души по една програма. Обучението в такива случаи по заявка, извън графика и населените места, определени от „Просвета“, се заплаща, като таксата за човек се договаря и внася предварително. В тези случаи е възможно неприсъствените часове да не включват провеждането на уебинар.

О: Може, към описанието на всяка програма е посочено за кои педагогически специалсти е предназначена.

О: Не. Те ще бъдат излъчвани в различни дни и часове за Ваше удобство, като е достатъчно да се регистрирате и да участвате с тази регистрация само веднъж.

О: При успешно завършено обучение Вие ще получите удостоверение в съответствие с нормативните изисквания (Наредба № 15, Приложение № 14) за присъдени квалификационни кредити от регионалните представители на Националната информационна мрежа на „Просвета“. Техните координати са публикувани на сайта на „Просвета“, но също така ще Ви бъдат предоставени и по време на присъствените обучения. За да Ви бъде издадено такова удостоверение, трябва да попълните конкретни данни в специален формуляр, който ще Ви бъде предоставен на присъствените обучения и е достъпен на нашия сайт.

О: Да, възможно е, регистрацията за участие в определена програма е индикативна. Във всеки момент с тази регистрация може да се включите в друга наша програма.

О: Обучението е  безплатно за регистриралите се и участващи от началото до края на обучението участници в случаите, в които то е осъществено по график на „Просвета“ и в населени места, определени от „Просвета“.

О: Обучителните програми на „Просвета“ осигуряват пакет от възможности за придобиване на ПКС с предложените програми и присъждането на квалификационни кредити. Тези възможности не водят до автоматично присъждане на ПКС. Към тях трябва да се добавят и да бъдат удовлетворени и други изисквания. Така напр. съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредба № 12 „Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, следва да отговарят на определени условия:

  1. имат най-малко 2 години учителски стаж;
  2. притежават удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа;

  3. имат успешно положен устен изпит с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Пета ПКС може да бъде присъдена и без полагане на изпит при удовлетворяване на определени уловия, описани в следващите алинеи на посочения член.

Условията за придобиване на ПКС са изчерпателно уредени в Раздел V на Наредба № 15. За всички ПКС едно от задължителните изисквания е наличието на удостоверение за определен брой квалификационни кредити. Процедурите за присъждане на ПКС се осъществява от департаментите на висшите училища, които провеждат обучения за придобиване на професионална квалификация „учител”.

О: Да, предвиждаме обучения и през следващите учебни години. През 2017 стартирахме с 19 обучителни програми. Междувременно регистрирахме в МОН нови обучителни програми и вечe са 69. Този процес ще продължи и ние непрекъснато ще обогатяваме програмите си в съответствие с Вашите интереси и потребности. Кои от одобрените програми ще предлагаме през конкретната година, зависи от Вашия интерес, затова не се колебайте да го заявявате.

О: Съгласно чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 „продължаващата квалификация е за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите:

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;
б) по професионалния профил на педагогическия специалист; в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; е) за организационни и консултативни умения;
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.”

О: Защото е Ваше задължение и във Ваш интерес. Вие трябва да получавате високи атестационни оценки независимо на каква възраст сте и на какъв етап се намирате. Съгласно чл. 47 от Наредба № 15 „Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:

  1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 - в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;
  2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.”

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: