Какво представляват обучителните програми на „Просвета”?


Издателска група „Просвета” е одобрена от МОН да присъжда квалификационни кредити по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми нa „Просвета” води до присъждане на съответен брой квалификационни кредити (вж. приложения списък с всички обучителни програми на „Просвета”).

Според Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) важно изискване за професионален растеж е всеки педагогически специалист да придобие най-малко 3 квалификационни кредита в рамките на 4 години.
Тези 3 кредита може да бъдат придобити и за много по-кратък период с обучителните програми на „Просвета”. Учителите може да придобият и повече от минимално изискваните 3 кредита още през първия четиригодишен атестационен период.

1. Според Наредба № 15 за присъждане на един кредит са необходими 16 академични часа. Повечето програми на „Просвета” носят 1 кредит и предвиждат 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. Успешното завършване на накои от нашите програми води до присъждане на 2 или 3 квалификационни кредита. За максимално удобство неприсъствените часове на обучителните програми, които се провеждат по график на „Просвета”, включват и онлайн обучение (уебинар).
2. Към настоящия момент „Просвета” има одобрени и включени в регистъра на МОН общо 69 програми, за които се присъждат квалификационни кредити. Кои от всички одобрени програми на „Просвета” ще бъдат предлагани през конкретната учебна година зависи от заявения интерес и се оповестява своевременно на сайта на издателството.
3. Включването в обучителните програми на „Просвета” става след попълване на регистрационна форма, като особено важно е участниците да използват един и същи имейл във всички етапи на участие в обучителните програми.
4. Всяка обучителна програма, която се провежда по график на „Просвета”, стартира с неприсъствената форма (уебинар), след което се провеждат присъствените занятия. За удобство уебинар по съответната програма ще се излъчва повече от веднъж в различни часове и дни от седмицата, като е достатъчно участие само в един от уебинарите.
5. Присъствени часове се провеждат предимно в областни градове, но при повишен интерес имаме готовност да включим и нови населени места.
6. Успешното приключване на обучението се удостоверява с издаване на удостоверение в съответствие с нормативните изисквания (приложение № 14 към Наредба № 15).Защо учителите да изберат програмите на „Просвета”?


       Защото:
  • Предлагаме НАЙ-УДОБНАТА ФОРМА на обучение.
  • Програмите са ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНИ.
  • Програмите ПОДПОМАГАТ ПРЯКО ежедневната работа с учениците.
  • Нашите ОБУЧИТЕЛИ СА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ специалисти.
  • Обученията по график на „Просвета” са БЕЗПЛАТНИ.

До юни 2019 г. са проведени повече от 400 присъствени обучения по програмите на „Просвета” с общо над 25 000 участници. Обратната връзка от участниците е силно позитивна.

 

Регистрация за участие в обучителните програми на „Просвета” направете ТУК.


Вижте списък с всички наши програми ТУК.

Вижте списък на актуалните програми ТУК.
 
Своите въпроси и коментари изпращайте на и-мейл programi@prosveta.bg.

Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти вижте ТУК.

 

Възможно е провеждане на обучение по програма на „Просвета” по отделна заявка на детска градина или училище, извън определения график и населени места, като в тези случаи е необходимо групата да включва поне 25 участника и обучението се осъществява срещу заплащане.

Споделете с приятели


Открий ни в: