Математика


Математика за 11. клас. Профилирана подготовка.
Модул 2. Елементи на математическия анализ

(Николай Буюклиев, Надежда Буюклиева, Таня Стоева)

 

 


Учебникът
 е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.
Учебникът се отличава със следните предимства:
– представяне на учебното съдържание по достъпен и интересен за учениците начин;
– въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми с примери и контрапримери, като се използват знанията и уменията на учениците;
– използване на различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
– създаване на условия за самостоятелно учене;
– използване на интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
– създаване на условия за алгоритмизиране чрез разглеждане на задачите по типове според методите за решаване.
С помощта на рубриката „Практическо правило”: се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; се подчертават съществени моменти от учебното съдържание; се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците.
Задачите от рубриката „Задачи за самоконтрол”, предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: