Природни науки | 7., 6., и 5. клас


Биология и здравно образование         –  7. клас Физика и астрономия    –  7. клас
Химия и опазване на околната среда   –  7. клас Човекът и природата     –  6. клас | 5. клас


Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета – София
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Учебникът включва богато илюстрирано учебно съдържание по темите многообразие и класификация на организмите, тяхната роля в природата и за човека, взаимоотношения в природата, опазване на биологичното разнообразие и на природната среда, лично и обществено здраве. Разработени са уроци за нови знания, за преговор и обобщение, за самооценка и самоконтрол, за работа по проекти, лабораторни уроци, упражнения, дискусии, семинари. Учебникът е написан на ясен и достъпен език.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Електронният учебник осигурява използването на интерактивни методи и организирането на различни учебни дейности. Съдържа видеофилми, разнообразни задачи, тестове за проверка на знанията и др. Учебният материал е представен под формата на кратки електронни уроци с най-важната информация, илюстрирана с допълнителни изображения, схеми и примери.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Тетрадката съдържа задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи на всяка от урочните единици в учебника. Тя е помагало, което може да се използва за упражнение в учебния час, за домашна работа и за проверка на усвоените знания.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Мария Кабасанова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова)

Книгата за учителя е ценно методическо помагало – пръв помощник на учителя при планирането и организирането на учебно-познавателната дейност. Съдържа методически насоки и примерни разработки на уроци от различен тип. Приложени са тестове в два варианта за входно и изходно ниво, насоки за работа по проекти и примерно годишно тематично разпределение на учебното съдържание.

 
Биология и здравно образование | 7. клас | Просвета Плюс
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Включената в учебника информация е богато илюстрирана и дава възможност учениците да придобият основни знания за многообразието и класификацията на организмите на Земята, за тяхната роля в природата и за човека, за взаимоотношенията в природата и опазването на биоразнообразието, природната среда, личното и общественото здраве. Включени са практически дейности, лабораторни упражнения, наблюдения в природата, семинари, дискусии, тестове за самоконтрол.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Електронният учебник предлага разнообразни мултимедийни ресурси, които позволяват учениците да проверят и да затвърдят знанията си.

 

ТЕТРАДКА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова)

Тетрадката съдържа разнообразни задачи за: попълване на таблици и схеми, описание на обекти, конструиране на модели, работа с текст и илюстрации, разпознаване и групиране на представители, означаване на структури върху схематични изображения на растителни и животински обекти, дефиниране на понятия и формулиране на изводи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова)

Книгата за учителя включва кратки методико-технологични пояснения, примерни критерии за оценяване на различни дейности на учениците и методически разработки на теми от учебното съдържание. Приложени са тестови задачи за текущ контрол, тестове за входно и изходно ниво и годишно тематично разпределение на учебното съдържание.

 
Препоръчани помагала | Биология и здравно образование | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС
(Светла Буковска)

Учебното помагало съдържа тестови задачи върху основните раздели – Едноклетъчни организми, Царство Растения, Царство Гъби, Царство Животни, Устойчиво развитие и здравословен начин на живот, както и за проверка на входното и изходното ниво. Всеки тест е наличен в два варианта, с отговори и скали за самооценка.

 
Физика и астрономия | 7. клас | Просвета – София
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Учебникът е написан достъпно, а съдържанието е изложено научно, логично, последователно и еднозначно. Понятията и явленията са обяснени просто и ясно. Освен уроците за нови знания съдържа още:
• лабораторни уроци с много упражнения, експерименти, творчески задачи и задачи с изследователски характер;
• уроци за преговор и обобщение, в които съдържанието е обобщено с понятийни карти;
• най-важното от изученото в 3., 4., 5. и 6. клас;
• тестове за затвърдяване на знания и умения, за годишен преговор и за самоконтрол и самооценка.
Изчистеният графичен дизайн и прекрасните илюстрации ще стимулират интереса на седмокласниците към природната наука физика.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Тетрадката е част от учебния комплект по физика и астрономия за 7. клас. Тя съдържа различни типове задачи по всяка тема в учебника: задачи за самостоятелна работа, за развиване на ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи. Може да се използва както за работа в клас, така и за домашна работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова)

Книгата за учителя предлага:
• интересни учебни дейности за по-лесно усвояване на учебния материал;
• тестове за входящ и тематичен контрол в два варианта, с включени отговори;
• примерно годишно тематично разпределение;
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас.

 
Физика и астрономия | 7. клас | Просвета Азбуки
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Учебникът е написан на достъпен за седмокласниците език. Темите са групирани в три глави: „Електричен ток”, „Светлина и звук” и „От атома до Космоса”. Всяка глава включва уроци за нови знания, лабораторни работи, уроци за решаване на задачи, обобщителни уроци с тестови задачи. Уроците завършват с въпроси и задачи с нарастваща трудност, с които се проверява равнището на усвояемост на преподадените знания и умения. Особено привлекателни за седмокласниците са експериментите в лабораторните работи. Учебникът е онагледен с богат илюстративен материал.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Е-учебникът е обогатен с разнообразни видеоресурси, информационни табла за ключови личности в науката, задачи за усвояване на материала. Кратките е-уроци синтезират най-важното от всяка урочна единица. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Тетрадката предлага интерактивни упражнения, тестови задачи, работа по проекти, задачи за проверка на изходното равнище. Лабораторните работи са съпроводени с протокол в тетрадката, което подготвя учениците за анализ на експериментите, т.е. за бъдеща експериментална работа, и то в екип.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева)

Книгата за учителя разкрива някои тънкости, свързани със съдържателната и научната страна на преподавания материал, както и с възрастовите особености на учениците.
Тя предлага:
• учебната програма по физика и астрономия за 7. клас;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за входно и изходно равнище в два варианта;
• отговорите на тестовете от учебника.

 
Препоръчани помагала | Физика и астрономия | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС
(Десислава Чергарска)

Помагалото е подходящо за контрол и проверка на усвоените от учениците знания. Съдържа тестове по основните раздели от учебната програма по физика и астрономия за 7. клас: Електричен ток и измервателни уреди, Електрически вериги и електрична енергия, Електричество, Светлина и звук, От атома до Космоса. Предложени са и тестове за проверка на входното и изходното ниво.
Включените отговори и решения на всички тестови задачи правят помагалото подходящо и за самопроверка и самоконтрол от страна на учениците.

 
Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета – София
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Учебникът се състои от пет раздела, като всеки раздел решава проблеми, възникнали в предходния, и очертава нови проблеми, които ще се решават в следващите. Основният текст в уроците за нови знания има следната структура: увод, формулировки на основни въпроси по темата и обобщения под формата на изводи в рубриката „Накратко”. Допълнителният текст обогатява научната информация с интересни данни, включени в рубриката „Любопитно”. Богатият илюстративен материал онагледява учебното съдържание. Практическата дейност се осъществява чрез лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Е-учебникът предлага множество ресурси – видеофилми и интерактивни задачи за: свързване, намиране на съответствие, поставяне на надписи на правилните места. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Тетрадката съдържа задачи, които изискват от ученика да извършва разнообразни познавателни действия. Към всеки раздел е включен тест за самоконтрол. Предложени са и още два теста – за входен и за заключителен самоконтрол. Задачите може да се използват както за самостоятелна, така и за групова работа в клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова)

Представя съдържанието на учебната програма с методически коментар; конкретизирани са целите и очакваните резултати от обучението; коментирани са съществени признаци от съдържанието на някои понятия. В приложението се съдържа примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 
Химия и опазване на околната среда | 7. клас | Просвета Плюс
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Учебникът е достъпен, разбираем и четивен. Темите са организирани в пет раздела. Всеки раздел има сходна структура: след уроците за нови знания следва упражнение за затвърдяване на знанията. Предвидени са и семинари, дискусии, представяне и обсъждане на презентация или други ученически разработки. Всеки раздел завършва с обобщение и набор от задачи с избираем и с отворен отговор. Дадени са отговорите на задачите и скàла за самооценка, така че учениците и родителите им могат да проверят в каква степен са овладени знанията. Илюстративният материал допълва основния текст и позволява изучаваните обекти да се възприемат по-лесно и да се запомнят по-трайно.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Е-учебникът предлага допълнителни мултимедийни ресурси, които позволяват на учениците да затвърдят знанията си. Разработени са и специални кратки електронни уроци, които синтезират най-важното по всяка тема, така че учениците бързо и лесно да преговарят най-важното от учебния материал. Те са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

Тетрадката следва логиката на учебника. Почти за всеки урок има предвидени работни листове, повечето от които са предназначени за самостоятелна работа вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов)

В книгата за учителя ще намерите общи указания, някои особености на организацията на учебния процес, примерни тестови задачи за проверка на знанията на учениците, както и примерно годишно тематично разпрeделение. Включени са и тестови задачи за входяща и изходяща проверка и за контрол и оценка на знанията на учениците.

 
Препоръчани помагала | Химия и опазване на околната среда | 7. клас
 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА ЗА 7. КЛАС
(Йорданка Димова, Елена Гергова)

Помагалото предлага на учениците: тестови задачи за упражнение; тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи); входен и изходен тест за самоконтрол.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета – София
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

Модерен учебник, предназначен за съвременните млади хора, обучавани от съвременни учители – така най-точно се описва учебникът по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета – София”.
Съдържанието се състои от разнообразни видове уроци, чрез които се формират ключови компетентности – лабораторни упражнения, решаване на задачи, дискусия, наблюдение, работа по проекти, преговор и обобщение, контрол и оценка, самооценка и самоконтрол. Включени са множество експерименти и творчески задачи. Ще откриете още: основното от изученото в 5. клас и приложение с важни правила за безопасност в различни ситуации. Богато илюстриран, учебникът ще стимулира интереса на учениците към природните науки.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

Електронният учебник съдържа множество мултимедийни ресурси: видеофилми, експерименти, задачи, тестове и др. Кратките електронни уроци представят богато илюстрирана най-важната информация. Изобилието от оригинални решения за усвояване на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки прави електронния учебник привлекателен спътник и помощник на учителя и на ученика. Той е незаменимо средство за формиране у учениците на мотивация за учебна дейност и за развиване на траен интерес към природните науки.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Учебната тетрадка съдържа групи от задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи по съдържание на всяка тема в учебника. Сред тях ще откриете много задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи. Поместени са и задачи за преговор на основните знания от човекът и природата в 3., 4. и 5. клас, свързани с учебното съдържание в 6. клас.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Книгата за учителя съдържа методически насоки към всички уроци. Предложени са разнообразни методи на обучение и интересни учебни дейности, свързани с по-лесното усвояване от учениците на учебния материал за природните явления и процеси в живата и в неживата природа. В книгата за учителя са представени решенията на задачите от учебната тетрадка от първия модул. Приложени са: тестове за входящ и изходящ контрол, разработени в два варианта, примерно годишно тематично разпределение и учебната програма.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета Плюс
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Предлаганият учебник е с модерна визия и изчерпателно разработено учебно съдържание. Той представлява предизвикателство и към учениците, и към учителите. За последна година природните науки са обединени в един интегрален предмет и естествено, вътрешнопредметните връзки между трите части се използват особено активно. Заедно с това задължително условие постепенно се въвеждат и специализирани научни методи, терминология и методика на преподаване, които са основа за предстоящото изучаване на физиката, химията и биологията като отделни дисциплини в 7. клас. Включени са и експерименти, които може да се извършат не само в клас, но и вкъщи и които дават на учениците самочувствието на откриватели. Семинарните уроци подтикват към работа в екип, а също и към творчество, съпътствано с необходимата критичност и взискателност към експерименталните факти. Богатият илюстративен материал, съчетан с електронните ресурси, превръща учебника не просто в четиво, а в прозорец към света с цялото богатство на явления, процеси и обекти.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Електронните ресурси към уроците включват голям брой тестове с избираеми и свободни отговори, кръстословици, заснети експерименти, като по този начин се преодолява абстрактният характер на преподавания материал и се провокира интересът на учениците. Новите знания са представени и чрез кратки е-уроци – лек и ефективен начин за затвърждаване и преговор на знанията.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Учебната тетрадка помага да се постигне необходимата пълнота не просто на обучението, но и на усвояването на материала и на развитието на творческо мислене. На всеки урок от учебника съответства страница от тетрадката, където по разнообразен и интригуващ начин – кръстословици, количествени задачи, изискващи числен отговор, тестване на електрически вериги, тестове с избираеми отговори и др., учениците допълват и затвърждават преподавания материал в час. Лабораторните упражнения са съпроводени с протоколи в тетрадката, които подпомагат шестокласниците при извършването на конкретните дейности, а и ги учат на систематизация и обобщение.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

В книгата за учителя към всеки раздел и всяка разработена тема се предлагат подходящи примери, в помощ на преподавателите при подготовката и поднасянето на новия материал. Включени са и идеи за използването на електронните ресурси в конкретните уроци. Приложени са примерно годишно тематично разпределение и учебната програма по човекът и природата за 6. клас.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета Азбуки
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

Добре познатият и предпочитан учебник по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета АзБуки” е преработен и обновен според новата учебна програма. Съдържанието е групирано в четири части: I. Физични явления, II. Вещества и техните свойства, III. Структура и жизнени процеси на организмите и IV. Единство на природата. Предложени са четири типа уроци: за нови знания, за преговор и обобщение, за практически дейности, за контрол и оценка.
Основният текст в уроците за нови знания има следната структура: увод, формулировки на основни въпроси по темата и обобщения под формата на изводи в рубриката „Накратко”. Допълнителният текст обогатява научната информация с интересни данни, включени в рубриката „Любопитно”. Богатият илюстративен материал онагледява учебното съдържание. Практическата дейност се осъществява чрез лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

Електронният учебник поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия. В него са добавени много мултимедийни ресурси – задачи, видеоклипове и др. Разработените кратки е-уроци и тестови задачи позволяват на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Налично е автоматично разбъркване на отговорите, което дава възможност за многократна проверка.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

Учебната тетрадка по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета АзБуки” допълва и разнообразява работата по темите в учебника. В нея са включени задачи, които подпомагат усвояването на основните понятия и изискват извършване на разнообразни учебни дейности.
Съдържанието на тетрадката дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова, Гергана Комитска)

Книгата за учителя представя съдържанието на учебната програма с методически коментар; конкретизира целите и очакваните резултати от обучението по раздели и по методически единици; предлага конкретни идеи за организиране на процеса на обучение, като уточнява необходимите методи и дидактически средства; насочва учителите към използване на допълнителни източници на информация.
В приложението се съдържат тестови задачи за установяване на входното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците, учебната програма и примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета – София
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Учебникът съдържа уроци: за нови знания, за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения, дискусии, екскурзии, разработване на проекти), за преговор и обобщение, за контрол и оценка, за самоконтрол и самооценка.
Учебникът е богато илюстриран и с висока степен на интеграция между физичното, химичното и биологичното учебно знание. Отразява съвременните постижения на природните науки в достъпен вид за ученици в 5. клас. В уроците са вложени елементи на изследователския, на проблемния и на еволюционния подход. Включени са множество лабораторни и домашни опити и задачи. Има редица упражнения с използване на интернет, както и творчески задачи, свързани с актуални проблеми за опазване на околната среда и човешкото здраве и измерване на различни величини във всекидневието.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Електронният учебник по човекът и природата за 5. клас на издателство „Просвета – София” е разработен по новата учебна програма и е обогатен с разнообразни интерактивни ресурси. Визуализацията на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки го прави привлекателен спътник на учителя и на ученика. Дизайнът улеснява използването му, като ориентира учениците към новите знания и умения, към най-важното, а също и към интересни факти, свързани с учебното съдържание, идеи за самостоятелна експериментална дейност вкъщи и др.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Тетрадката съдържа групи от задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи по съдържание на всеки урок в учебника. Сред тях ще откриете много задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи.
В началото на тетрадката са включени и задачи за преговор и обобщение на основните знания по човекът и природата в 3. и 4. клас, които са основа на учебното съдържание в 5. клас.
Тетрадката може да се използва за самостоятелна работа на ученика в учебните часове и/или вкъщи.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ренета Петкова)

Книгата за учителя е пръв помощник на учителя при планиране и организиране на учебно-познавателната дейност. Съдържа примерни методически разработки на всички уроци. В книгата ясно е показана релацията „Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – учебна програма – урочна единица”.
Приложени са: примерно годишно тематично разпределение, учебната програма, тестове за входен и изходен контрол, разработени в два варианта.

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета Плюс
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Учебникът дава възможност за развитие на знания и умения у учениците в следните области на компетентност: Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите, Единство на природата. Предложени са четири вида уроци: за нови знания, за практически дейности (лабораторни упражнения, семинари, екскурзии, дебат), за обобщение и за контрол. Разгледани са основни въпроси от дисциплините физика, химия и биология съобразно учебната програма. Представени са нови постижения на науката и съвременните ù приложения. Учебният материал е съобразен с възрастовите особености на учениците. Езикът и стилът са достъпни, убедителни и точни. Илюстрациите и чертежите са сполучливо подбрани. Допълнителният текст е обособен в рубриката „Любопитно”.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Електронният учебник по човекът и природата на издателство „Просвета Плюс” осигурява възможност за демонстрация на процеси и явления в тяхното развитие. При използването на електронните ресурси ученикът се превръща в активен участник в учебния процес, знанията и уменията му придобиват по-голяма трайност и дълбочина. Учебникът съдържа кратки е-уроци, тестове и интерактивни задачи от различен тип.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Тетрадката дава възможност на учениците да осмислят и приложат знанията, уменията и отношенията, усвоени при работата с учебника. Затова на всеки урок за нови знания, за практически дейности, за лабораторни упражнения, за преговор и обобщение, семинари или екскурзии съответства по една страница в тетрадката. Чрез разнообразни дейности – попълване на текст, решаване на кръстословица, тестови задачи с избираем или със свободен отговор, самостоятелно илюстриране на дадено явление или процес, учениците допълват и затвърдяват знанията си и развиват полезни умения.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Книгата за учителя е пръв помощник на учителя при планиране и организиране на учебно-познавателната дейност. Съдържа примерни методически разработки на всички уроци. В книгата ясно е показана релацията „Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – учебна програма – урочна единица”.
Приложени са: примерно годишно тематично разпределение, учебната програма, тестове за входен и изходен контрол, разработени в два варианта.

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета Азбуки
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Добре познатият и предпочитан учебник по човекът и природата за 5. клас е преработен според новата учебна програма. Съдържанието е групирано в четири части: I. Физични явления, II. Вещества и техните свойства, III. Структура и жизнени процеси на организмите и IV. Единство на природата. Предложени са четири типа уроци: за нови знания, за преговор и обобщение, за практически дейности, за контрол и оценка.
Основният текст в уроците за нови знания има следната структура: увод, формулировки на основни въпроси по темата и обобщения под формата на изводи в рубриката „Накратко”. Допълнителният текст обогатява научната информация с интересни данни, включени в рубриката „Любопитно”. Богатият илюстративен материал онагледява учебното съдържание. Практическата дейност се осъществява чрез лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Електронният учебник ще помогне на петокласниците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Той поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия, като събужда интереса им към природните процеси и явления. Включените в него над 90 ресурса илюстрират нагледно темите от учебната програма. Над 25 видеоклипа и анимации разказват за природни явления и процеси, за животинския и растителния свят на планетата, за необходимостта хората да пазят природата чиста.
За затвърждаване на учебния материал са предложени различни типове задачи: за свързване, за намиране на съответствие, за попълване на пропуснати думи и др.
Кратките електронни уроци са подходящи и за самостоятелна подготовка. Тестовите задачи към уроците са бърз и ефективен начин за проверка на научения материал.

 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

В учебната тетрадка са включени задачи, които изискват извършване на разнообразни учебни дейности: работа с текст; пренос на знания и дейности в нови ситуации; наблюдение и описание на обекти (физични, химични, биологични); измерване и пресмятане на величини и константи; решаване на кръстословици; конструиране на прости модели на изучавани обекти; попълване на данни в таблици и в схеми; изпълнение на наблюдения и опити при домашни условия.
Задачите може да се използват както при усвояване на новите знания, така и при тяхното затвърдяване, обобщаване и прилагане.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Примерните методически разработки на темите насочват и подпомагат учителя в подготовката, организирането и провеждането на обучението.
В приложението се съдържат тестови задачи за установяване на входното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците, учебната програма и примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: