Музика | 7., 6., и 5. клас


7. клас | 6. клас | 5. клас


Музика | 7. клас | Просвета – София
 

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

„Един неразделен клас”, „Непознати улици” и „Ла Бамба” заедно с „Катерино моме” и „Йовано, Йованке” изграждат уникална музикална сплав в най-предпочитания от учителите и от учениците учебник. По-широк поглед върху съвременното функциониране на музиката дава запознаването с представители и произведения – образци на музикалната класика от различни жанрове и стилове. Онагледяването чрез снимки и илюстрации обогатява общата култура на учениците и провокира техния интерес, а схемите и графиките детайлизират представите за някои понятия и подпомагат учебната работа.

 

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Е-учебникът съдържа всички аудиофайлове с музиката за слушане, песните и техните инструментални съпроводи. Кратките е-уроци за нови знания са обогатени с музикални видеофилми, снимки и допълнителни материали. Проверката на знанията може да се осъществи групово в клас и при самостоятелно занимание у дома с помощта на специални бутони и флипкарти.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката е предназначена за индивидуална или групова работа в клас и самостоятелно у дома. Разнообразните занимателни въпроси и задачи, ребуси и кръстословици разширяват и допълват работата по темите от учебника. Работата с тетрадката гарантира постигането на очакваните резултати от обучението както в края на 7. клас, така и на прогимназиалния етап.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Книгата за учителя съдържа:
• учебната програма по музика за 7. клас и описание на нейните особености;
• описание на основните музикални дейности;
• примерно годишно тематично разпределение;
• обща методическа част с кратки насоки за работа по всеки урок;
• нотния и поетическия текст на песните за изпълнение.

 
Музика | 7. клас | Просвета Плюс
 

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Диана Кацарова)

Верни на любовта си към българския фолклор, авторите и в този учебник са подбрали красиви народни песни, които илюстрират разнообразието на българския фолклор – мелодически и метроритмически особености, обреди и обичаи, народни танци. Забавни страници предлагат съвременни поп и рок песни за изпълнение.
Принципите на строеж на големите музикални форми и музикално-сценичните жанрове се изучават на основата на творби от световната музикална съкровищница – от музиката на Й. С. Бах и Г. Ф. Хендел през Виенския класицизъм и Романтизма до съвременните композитори.

 

МУЗИКА ЗА 7. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Диана Кацарова)

Е-учебникът съдържа множество допълнителни задачи, ресурси и видеофилми, както и всички аудиофайлове с музиката за слушане, песните и инструменталните им съпроводи. Кратките е-уроци за нови знания са обогатени с видеа, снимки и допълнителни материали. С тяхна помощ знанията може да се проверят групово или самостоятелно.

 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Диана Кацарова)

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Тя съдържа: забавни задачи и упражнения; кръстословици; идеи за организиране на състезания. С нея учениците могат да работят индивидуално и групово.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС
(Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Диана Кацарова)

В книгата за учителя ще намерите:
• представяне на концепцията на авторите за учебния комплект;
• примерни разработки на уроците и методически насоки за работа с учебника;
• учебната програма по музика за 7. клас;
• примерно годишно тематично разпределение;
• нотен и поетически текст на песните за изпълнение.

 
Музика | 6. клас | Просвета – София
 
 

МУЗИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Учебният комплект по музика за 6. клас е продължение на линията, започната в 5. клас, и надгражда основата, положена през предишната учебна година. Общата структура, която имат двата учебника, създава усещане за цялостност на системата, която предлагаме. Надяваме се това да подпомогне както ежедневната подготовка, така и урочната работа.
Учебникът съдържа всички теми и нови понятия, осигурява изграждане на компетентностите, заложени като очакван резултат в учебната програма по музика за 6. клас, и гарантира постигането им.
Учебникът е съобразен с възрастовите особености на шестокласниците, с техния житейски и социален опит, с интересите и потребностите им. Едновременно с това работата с него допринася за обогатяване на слуховите представи, разширяване на светогледа и провокира интересa на децата към разнообразна, стойностна музика.
Предвидени са уроци за преговор и за диагностика.

 

МУЗИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Електронният учебник по музика за 6. клас е интерактивна версия на печатния. На всяка страница са поместени звуковите файлове на музиката за слушане в урока, песента за разучаване и нейният инструментален съпровод. Електронният учебник съдържа и допълнителни ресурси – задачи, видеоматериали, подпомагащи изработването на метроритмични задачи, снимки на композитори и изучавани състави, още музика за слушане и др. Освен че дава възможност за допълване и разнообразяване на урока, електронният учебник съществено улеснява работата на учителя, като му предоставя всичко необходимо за часа „на един клик разстояние”.

 
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката по музика за 6. клас е предназначена за индивидуална или групова работа в клас и самостоятелно у дома. Тя съдържа допълнителни задачи, които дават възможност за практическо затвърдяване на изучавания материал. Работата с тетрадката улеснява учителя при индивидуалната проверка и оценяване на знанията на учениците както при текущия контрол, така и в края на първия срок и в края на учебната година. Както и досега, авторите разчитат на сътрудничество от страна на учителите, на индивидуална интерпретация и творчески прочит на разработените идеи. Авторите са убедени, че с този учебен комплект по музика за 6. клас учителите ще работят с удоволствие и удовлетворение, и гарантират постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Книгата съдържа обща методическа част и кратки насоки и препоръки за работа по всеки урок с включени идеи и за допълнителни видео- и аудиоматериали в помощ на учителя, примерно годишно тематично разпределение, съобразено с изискванията на МОН, и нотния и поетическия текст на песните за изпълнение. Препоръчаните методи на работа подпомагат предварителната подготовка на учителя и гарантират постигане на очакваните резултати от максимален брой ученици.

 
Музика | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

МУЗИКА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Учебният комплект отговаря напълно на програмата, одобрена от МОН.
Всички теоретични знания са обяснени кратко, но коректно спрямо музикалната теория, достъпно и съобразено с възрастта на учениците.
Преподаваната информация е богато илюстрирана с подходящи музикални примери – български народни песни, каквито шестокласниците трябва да познават и изпълняват, разнообразни по характер, стил и жанр авторски песни, музикални произведения с непреходна значимост.
Работата с учебника напълно осигурява постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма по музика за 6. клас.

 

МУЗИКА ЗА 6. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Електронният учебник по музика за 6. клас улеснява работата на учителя, като дава възможност за използване на допълнителни ресурси, изработени специално за всеки урок.
Той съдържа и аудиофайлове с песните, техните инструментални съпроводи и музиката за слушане.

 
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Тетрадката допълва и разнообразява работата по темите от учебника по музика за 6. клас. Съдържа въпроси, задачи, кръстословици и други материали, които може да се използват за състезания между отделни ученици или отбори. Включени са много творчески дейности – съчиняване на съпровод към песен, определяне на размери, разширяване на знанията за музикалните инструменти и изпълнителски състави, за българските народни танци, нотни примери и др.
Тетрадката създава условия за приятна творческа работа, за затвърдяване на наученото в часовете по музика и постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

В книгата за учителя са предложени примерни методически разработки на уроци, чиято цел е да подпомогне учителя при планиране, организиране и провеждане на учебния процес. Приложението съдържа годишно разпределение по теми и учебна програма.

 
Музика | 5. клас | Просвета – София
 
 

МУЗИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Съдържанието на учебника е структурирано в раздели, всеки от които започва със снимки и въпроси за наблю­дение в извънучилищна обучаваща среда – нов елемент в учебната програма.
Рубриките „Основни знания”, „Онагледяваща схема”, „Ново понятие”, „Пояснителен текст и допълнителна информация”, „Речник на непознати думи”, „Музика за изпълнение” и „Музика за слушане” са подчинени на ло­гичния преход от една към друга тема, с постепенно усложняване, възможност за затвърдяване на поняти­ята и усъвършенстване на уменията.
Учениците са поставени в активна позиция, провоки­рани са техният интерес, креативност, творчески потенциал, разширява се кръгозорът им. Музиката за пеене и за слушане е интересна и разнообразна. Форму­лирани са въпроси и задачи, които изискват проучване и изпълнение на разнообразни практически дейности. Всички задачи и дейности са проверени в реална среда с ученици, на които авторите преподават.

 

МУЗИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Интересни мултимедийни презентации и анимации раз­ширяват представите за музикалните инструменти. Специално заснети видеоматериали представят на­чина на разучаване и изпълнение на метроритмичните упражнения за неравноделни размери. Разработените задачи за упражнение и за преговор и проверка на тес­тов принцип подпомагат текущия контрол, подгот­вят срочното и годишното оценяване.
Електронният учебник съдържа и аудиофайлове с музи­ката за слушане, песните и техните инструментални съпроводи.

 
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Тетрадката съдържа занимателни задачи, ребуси и кръстословици, които осмислят новите понятия и пос­тигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Разнообразните задачи провоки­рат интереса към занимания с музика и създават въз­можност учениците сами и с помощта на учителя да проверят своите знания и умения. Със задачите в тет­радката учениците могат да работят индивидуално и групово във всеки урок в клас и самостоятелно у дома.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Книгата съдържа обща методическа част и кратки насоки и препоръки за работа по всеки урок с включе­ни идеи и за допълнителни видео­ и аудиоматериали в помощ на учителя, примерно годишно тематично раз­пределение и нотния и поетическия текст на песните за изпълнение. Препоръчаните методи на работа под­помагат предварителната подготовка на учителя и гарантират постигане на очакваните резултати от максимален брой ученици.

 
Музика | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

МУЗИКА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

С учебника по музика за 5. клас авторите създават условия за развитие на музикалните способности на учениците като важен фактор за пълноценното им общуване с музиката. Новите понятия се въвеждат след предварително натрупани слухови представи и са обяснени възможно най-достъпно и кратко.Песните са подбрани много внимателно, съобразени са с предпочитанията на петокласниците – атрактивни съвременни песни, които провокират желанието за активна певческа дейност, възрожденски, популярни, училищни песни, типични народни песни от изучаваните фолклорни области.
За възприемане е включена музика от световната музикална съкровищница – произведения от В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, Р. Шуман, Фр. Шопен, Фр. Шуберт, а от българската – произведения от първите до съвременните български композитори.

 

МУЗИКА ЗА 5. КЛАС (електронен) – ДЕМО
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Електронният учебник по музика за 5. клас съдържа аудиофайлове с песните, техните инструментални съпроводи и музиката за слушане, което улеснява работата в учебния час.
Той надгражда печатния вариант с допълнителни ресурси, които подпомагат усвояването на нови знания, затвърждаването им с интересни игрови задачи за упражнение, дава допълнителна информация. Специално заснети видеоматериали представят характерни хора от изучаваните фолклорни области, изпълнени от професионални танцьори.

 
 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Тетрадката по музика допълва и разнообразява работата по темите от учебника, подпомага постигането на очакваните резултати, определени от учебната програма. Включени са забавни задачи, упражнения и кръстословици във връзка с изучавания материал. Съдържа и задачи, с които може да се организират състезания или дейности по желание на учениците.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

В книгата за учителя са предложени примерни методически разработки на уроци, чиято цел е да подпомогне учителя при планиране, организиране и провеждане на учебния процес. Приложението съдържа годишно разпределение по теми и учебна програма.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: