3. клас | Проблемно базирано обучение


Детективски истории
 

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. С РОБОТА РОБИ В СВЕТА
НА ЗАГАДКИТЕ. ПОМАГАЛО ЗА ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 3. КЛАС

(Ивета Николаева, Мариела Миланова, Деяна Милушева)

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на третокласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и аргументират заявена позиция и мнение.
Учебното помагало има следните достойнства:
• формира у третокласниците умения да представят пред публика своите качества, умения и любими занимания;
• въвежда учениците в ситуации, които да провокират разговор за приятелството;
• насочва вниманието на учениците към значението на зоопарковете, като им дава възможност след проучване на фактите да изкажат лично мнение;
• предлага идеи за самостоятелно запознаване с бита на българите, както и за формиране на патриотична гордост;
• провокира творческото въображение, като предлага на третокласниците да изработят лого на държава от ЕС;
• дава възможност на учениците да използват знанията си по математика за решаване на практически казуси.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.


ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ПРОБЛЕМНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2. – 4. КЛАС
(Деяна Милушева)

В помагалата от поредицата „Детективски истории” авторите Мариела Миланова , Ивета Николаева и Деяна Милушева по интересен и достъпен начин отговарят на въпросите на учениците:
„А това защо го учим и за какво ще ни потрябва в живота?”
Голяма част от материала, който се преподава в училище, е натоварен с много фактология. Във времето на великите информационни открития децата могат да намерят в интернет всичко, което ги интересува, стига да го разбират и да могат да извлекат достоверна информация. А както се оказва от изследванията на функционалната грамотност на учениците, българчетата са на едно от последните места в Европа. По своята същност функционалната грамотност представлява способността на човека да решава стандартни житейски задачи на основата на приложни знания. Тя включва умения за:
• четене с разбиране,
• търсене, намиране, анализиране и синтезиране на информация,
• свободно изразяване на мнение и идеи в устното общуване,
• развиване на компетентности за правилно боравене с различни книги, речници, справочници и енциклопедии,
• овладяване на познания в различни научни области,
• развиване на различни социални умения, развиване на логическо мислене.
Всички тези умения се развиват чрез проблемно базираното обучение, чийто модел е разработен в книгата за учителя. Разбира се, обучението не може да бъде изцяло базирано на такава методика. Никой не отрича значението на фундаменталните знания и тяхното натрупване. За да се използва методът, трябва да има изградена основа от знания и умения, свързани с базисни понятия. Затова ние препоръчваме използването на метода да започне след втори клас и поетапно да се усложнява в прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование.
Книгата има за цел да подпомогне учителя в прилагането на компетентностния подход чрез използване на проблемно базираното обучение. Как да научим учениците след втори клас да мислят, да анализират, да синтезират, да решават проблеми? Преди всичко чрез проблемно базираното обучение. Въвеждайки интердисциплинарния подход, авторите на помагалата за 2., 3. и 4. клас доказват, че няма знание и умение, което да не е свързано с живота.
В книгата за учителя са поместени развити уроци и примерни въпроси, както и насоки за работа с поредицата помагала „Детективски истории” чрез прилагане на интердисциплинарна учебна програма.

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: