1. клас. Други заглавия


 

Методика на обучението в решаване на текстови задачи
(Ангелина Манова)

Цена: 5.90 лв.

 

Разглежда теоретичните основи на обучението в решаване на текстови задачи. Разкрива същността на аритметичните текстови задачи, на процеса на решаване и на подходите за неговото усвояване. Представената методическа система е разработена така, че още в начална училищна възраст да формира общ подход за решаване на текстови задачи. Предложените похвати, упражнения и модели са съобразени с трите етапа на усвояване на знания, умения и навици – подготвителен, въвеждащ и затвърждаващ. Това дава възможност за прякото им прилагане в учебната практика.

 
 

Книга за учителя. Да бъдеш гражданин
(Силвия Цветанска, Радка Василева)

Цена: 3.50 лв.

 

Помагалото е създадено по проект на Фондация „Просвета” и Ротари клуб „София-Център”.
Съдържа методически насоки за учителя и работни листове за учениците. Обхваща темите по гражданско образование, включени в учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.
Осигурява разнообразни ресурси за развиване на социалните умения и активното гражданско поведение на децата. Предлага достъпни и забавни форми и подходи: игри, дискусии, симулации, казуси, изследователски задачи и проекти. Подпомага учителите да решават успешно проблеми, с които се сблъскват ежедневно: общуване и правила за поведение в училище и в семейството, опазване на природата и собственото здраве, ние и другите в България, Европейския съюз и света.
Авторите доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Радка Василева са преподаватели във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Участват като експерти в български и международни образователни проекти. Имат богат опит от провеждане на тренинги за развитие на социалните умения, решаване на конфликти и работа в екип с ученици, учители, директори на училища.

 
 

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас
(Eвгения Герова)

Цена: 9.00 лв.

 

Книгата подпомага работата на учителя, като представя методически насоки и практически препоръки за по-рационално овладяване на учебното съдържание в обучението по физическо възпитание и спорт за 1. клас.
Двигателните дейности са добре илюстрирани, като са описани:
– последователността на овладяването им;
– възможните средства и методи за по-доброто им реализиране;
– щафетни и подвижни игри с мисия, цели, задачи;
начините за преодоляване на най-често допусканите двигателни грешки;
– примерна организация в подкрепа на обучението;
– нормативна таблица за оценяване на физическата дееспособност.
Танцовите стъпки и движения на изучаваните музикални игри и хора също са описани ясно и подробно.
В избираемата област „Туризъм, ориентиране и зимни спортове” са разгледани ориентиране по природни знаци и ориентиране по предварително поставени знаци при пешеходния туризъм и туристическата разходка. Обучението е подпомогнато с примерни игри.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: