Умения за успешно прилагане на учебните програми по компютърно моделиране в 3. и 4. клас


Програмата е насочена към

– Учители – начален етап
– Учители – прогимназиален етап

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране в 3. и 4. клас. В програмата са включени основни теми, свързани с: 1. акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно моделиране за 3. и 4. клас – теми, понятия, дейности; 2. ключови компетентности на учениците, които трябва да бъдат формирани в обучението по КМ в 3. и 4. клас – представяне в учебните програми и възможности за реализация в учебния процес. Междупредметни връзки; 3. реализация на основни теми от учебното съдържание – дейности без компютър и работа в среда за програмиране на Skratch; 4. технологични средства за подпомагане на учебния процес. Използване на електронен учебник. Възможности за обратна връзка, самопроверка на учениците и самостоятелна работа; 5. Безопасни условия за работа в компютърната лаборатория, включително и в интернет. Развиване на творческите и социални умения на учениците. Възможности за приобщаване на родителска и училищна общност. Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 ч. присъствени и 8 часа дистанционни под формата на уебинари и разработвне на задания. Предвижда се работа по групи по време на практическите занятия и създаване на ресурсни материали.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: