„Просвета – София“ АД обявява публична покана до всички заинтересовани лица


„Просвета – София“ АД обявява публична покана до всички заинтересовани лица със срок за кандидатстване до 03.04.2017 г. с предмет: Доставка на услуги за нуждите на проект LIFE15 GIE/BG/000977.

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за финансова помощ № LIFE15 GIE/BG/000977 по проект с наименование „ПрироДА – Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ по програма LIFE на ЕС.

Кандидатите ще бъдат класирани на база критерия „Най-ниска цена“. 

Пълният пакет документи може да изтеглите от ТУК

Споделете с приятели


Открий ни в: