Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България)


Програмата е насочена към

Учители в начален етап

Кратко описание на програмата

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и съотнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на учениците при планиране на часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения, на които е отделено между 44 – 46% от задължителните учебни часове. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; разработване на примерни методически практики (за работа с карта; ориентиране във времето и пространството; извличане на елементарна информация от изображение или текст и др.).

 

Споделете с приятели


Открий ни в: