Задачи от уебинарите в сесия 3 (2018/2019)


По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Изгответе творческа задача за 4. клас за съставяне на кратък текст от 3–4 изречения.

  Примерни варианти: по ключови думи, по ключови думи – описание, чрез допълване на изречения, по серия от картини и въпроси към тях, по дадено начало.

  Създадените творчески задачи е добре да бъдат апробирани с Вашите ученици.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa1@prosveta.bg. Задачата следва да бъде изпратена след присъственото обучение. По време на присъственото обучение ще бъдат обсъдени различните варианти и идеи за съставяне на творчески задачи.

  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Опишете една своя идея за часовете по Околен свят в 1. или 2. клас, чрез която учениците:

  – Да бъдат в активна позиция – да действат, да изразяват мнение, да споделят опит, да предлагат идеи;
  – Да работят по двойки или в малка група;
  – Да формират активно отношение към проблема за опазване на природата.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa3@prosveta.bg. Няма срок за изпращане на задачата, но това е условие за получаване на квалификационен кредит по програмата.

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Първа задача. Анализирайте учебното съдържание на учебника по технологии и предприемачество, с който работите, и установете по коя парадигма е създаден:
  А) знаниевата парадигма, предполагаща усвояване на знания, формиране на умения и навици чрез работа по инструкция и образец, респективно изпълнение на технологичните операции, в резултат на което в края на урока е налице изработеното изделие, съответстващо на образеца;
  Б) личностно-ориентираната парадигма, при която ученикът е субект в обучението (може да избира познавателна активност, да осъществява избрана дейност, да се самооценява и при установени несъответствия да внася корекции в дейността). Като субект в обучението да се изявява всеки ученик, независимо от равнището на неговите познавателни и практически възможности – ученик с обучителни затруднения, ученик със специални образователни потребности или ученик с изпреварващо развитие. Резултатът от участието на ученика в такова обучение е изживяната радост от индивидуалния или групов (екипен) успех и чувството за удовлетвореност, познаване и изявяване на силните си страни, възпитаните качества инициативност, предприемчивост и отговорност, а изделията са с различна степен на завършеност или са с различни функционални характеристики.
 • Втора задача: Направете анализ на становището на изявен начален учител, съавтор на учебници по компютърно моделиране, който в своята работа използва личностно-ориентирания подход. Като имате предвид, че и учебниците ни по технологии и предприемачество са изцяло подчинени на личностно-ориентираната парадигма, с текст до половин страница изразете своята позиция дали и ние трябва да се чувстваме виновни.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa5@prosveta.bg. Добре е, задачата да бъде изпратени преди участието Ви в присъственото обучение.

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Разработете практическа задача, заснемете я и ни я изпратете.

  Ако решите да заснемате Вашите ученици, имайте предвид че е нужно разрешение за използването на личните им данни под формата на изображение. Те ще бъдат използвани само за целите на обучителна програма 7 и няма да бъдат разпространявани извън това.
  В случай че такива разрешения липсват, може да заснемете учениците в гръб.

  Няма изискване за минимално или максимално време на записа.
  При по-големи файлове, може да използвате платформите WeTransfer, Doх или други сайтове за организиране на файлове, както и програми за архивиране на файлове.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa7@prosveta.bg. Добре е, задачата да бъде изпратена преди участието Ви в присъственото обучение.

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Разработете методически указания за провеждане на урок или част от урок от програмата за 8., 9. или 10. клас (по избор).

  Няма изисквания по отношение на формата на представяне на задачата – текстов файл, презентация и т.н. Вие може да решите това.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa17@prosveta.bg. Срокът за изпращане на задачата е до края на 2018 г. 

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • За избран от Вас клас – определете темите за контролните работи за учебната година. Разработете 1 вариант за контролна работа, като използвате учебниците, тетрадките и книгите за учителя по география и икономика на издателство „Просвета”.

  Няма специална форма на контролната работа. Нека това да бъдат творчески разработки, които бихте използвали с Вашите ученици.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa18@prosveta.bg. Срокът за изпращане на задачата е 15 декември 2018 г.

По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Разработете една педагогическа ситуация по избрано от Вас образователно направление.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa20@prosveta.bg. Няма срок за изпращане на задачата, но това е условие за получаване на квалификационен кредит по програмата.

  По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Два варианта по избор:

  • На основата на подходящ художествен или нехудожествен текст предложете система от комуникативноречеви и учебни задачи, свързани с формиране на умението за кратък преразказ.

  • Създайте туристическа обиколка из родните места на народните будители и изпратете линка.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa22@prosveta.bg. Задачата е добре да бъде подготвена след присъствените обучения.

По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Създайте идея за проект за 1., 2., 3. или 4. клас.
  Приложете го във Вашата класна стая.
  Направете презентация със снимки на продуктите, създадени от децата, въз основа на работата по този проект.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa23@prosveta.bg. Срокът за изпращане на задачата е 1 – 10 март 2019 г. 

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Подберете 3 текста (документ, методически текст и художествен текст) и съставете по една задача към всеки от тях. Всяка задача трябва да има минимум 3 подусловия, като едно-две от тях могат да бъдат задача с избираем отговор.
  Или задачата е: Съставете общо 3 задачи към всеки от видовете текст, като всяка задача трябва да има по 3-4 подусловия.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa25@prosveta.bg. Срокът за изпращане на задачата е 20 декември 2018 г. 

По време на уебинара беше поставена следната задача:

 • Създайте:

  • 2 задачи за работа с карта на познавателно равнище разбиране
  • 2 задачи за работа с карта на познавателно равнище приложение

 • Създайте:

  • 2 задачи за работа с карта и друг източник на информация (таблица, снимка, кратък текст) на познавателно равнище разбиране
  • 2 задачи за работа с карта и друг източник на информация (таблица, снимка, кратък текст) на познавателно равнище приложение

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa27@prosveta.bg. Добре е, задачата да бъде изпратена преди участието Ви в присъственото обучение.

 По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Измислете сценарий за електронен ресурс по избрана от Вас тема. Пресъздайте го чрез програмата PowerPoint.

  Няма никакви специални изисквания за темата и вида на ресурса. Достатъчно е да опишете какво представлява ресура, в този смисъл се изисква „сценарий”.

  Няма изискване и относно обема на презентацията.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa33@prosveta.bg. Няма срок за изпращане на задачите, но това е условие за получаване на квалификационен кредит.

 По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Разработете Ваша идея за практическо задание за подготовка на националното външно оценяване в 10. клас в модул 2.

  Опитайте се да изработите Ваша рамка за оценяване, Ваши инструкции за изпълнение на заданието, което да обсъдите заедно с учениците.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa38@prosveta.bg. Добре е задачата да е изпълнена преди присъствените обучения по програмата. По време на присъствените обучения с помощта на обучителите задачата може да бъде финализирана, така че след това да намери практическо приложение в работата Ви с учениците.

 По време на уебинара беше поставена следната задача:
 • Подгответе методическа разработка на урок по компютърно моделиране.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa49@prosveta.bg. Добре е, задачата да бъде изпратена преди участието Ви в присъственото обучение.

По време на уебинара беше поставена следната задача на участниците в програмата – като подготовка за присъственото обучение:
 • В текстов документ представете себе си – кои предмети преподавате, в коя училищна степен, какви дигитални умения притежавате, споделете Вашия опит (ако имате такъв) или проблем по някоя от темите на курса.

  Посочете с какви програмируеми устройства разполага училището Ви, какво е компютърното и софтуерното оборудване в училището Ви.

Отговори на поставената задача, както и въпроси към обучителите може да изпращате на имейл: programa50@prosveta.bg. Срокът за изпращане на задачата е 5 февруари.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: