Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. – 4. клас


Програмата е насочена към

Учители – начален етап

Кратко описание на програмата

Квалификационният курс включва обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по български език и литература в 1-4 клас. Акцентът се поставя върху новостите в учебните програми и произтичащите от тях промени в съдържанието и организацията на обучението по
този учебен предмет. Лекционният курс от осем академични часа, свързан със запознаването с теоретичните основи на овладяването на четенето и писането в началния етап на основно образование, се допълва с още 8 часа практикум за формиране на умения за успешна педагогическа дейност.

В квалификационния курс са включени теми, които са актуално значими за овладяването на комуникативни умения за общуване чрез книжовен български език в устна и в писмена форма. Съществено място е отделено на процесите на ограмотяването в контекста на възможните алтернативи по пътя към грамотността. Широко застъпена е и проблематиката за усъвършенстване на четивната техника; за стимулиране на читателската самостоятелност и активност на учениците; за развитие на езиковите компетентности за целите на комуникацията; за усвояване на умения да се създава текст чрез преразказване и съчиняване.Споделете с приятели


Открий ни в: