Какво представляват обучителните програми на „Просвета”?


Издателска група „Просвета” е одобрена от МОН да присъжда квалификационни кредити по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми нa „Просвета” води до присъждане на 1 квалификационен кредит (вж. приложения списък с всички обучителни програми на „Просвета”).

Според Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г.) важно изискване за професионален растеж е всеки педагогически специалист да придобие най-малко 3 квалификационни кредита в рамките на 4 години.
Тези 3 кредита може да бъдат придобити и за много по-кратък период с обучителните програми на „Просвета”. Учителите може да придобият и повече от минимално изискваните 3 кредита още през първия четиригодишен атестационен период.

1. Според Наредба № 15 за присъждане на един кредит са необходими 16 академични часа. Всяка програма на „Просвета” носи 1 кредит и предвижда 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. За максимално удобство неприсъствените часове на обучителните програми, които се провеждат по график на „Просвета”, включват и онлайн обучение (уебинар).
2. Към настоящия момент „Просвета” има одобрени и включени в регистъра на МОН общо 53 програми, за които се присъждат квалификационни кредити. Кои от всички одобрени програми на „Просвета” ще бъдат предлагани през конкретната учебна година зависи от заявения интерес и се оповестява своевременно на сайта на издателството.
3. Включването в обучителните програми на „Просвета” става след попълване на регистрационна форма, като особено важно е участниците да използват един и същи имейл във всички етапи на участие в обучителните програми.
4. Всяка обучителна програма, която се провежда по график на „Просвета”, стартира с неприсъствената форма (уебинар), след което се провеждат присъствените занятия. За удобство уебинар по съответната програма ще се излъчва повече от веднъж в различни часове и дни от седмицата, като е достатъчно участие само в един от уебинарите.
5. Присъствени часове се провеждат предимно в областни градове, но при повишен интерес имаме готовност да включим и нови населени места.
6. Успешното приключване на обучението се удостоверява с издаване на удостоверение в съответствие с нормативните изисквания (приложение № 14 към Наредба № 15).Защо учителите да изберат програмите на „Просвета”?


       Защото:
  • Предлагаме НАЙ-УДОБНАТА ФОРМА на обучение.
  • Програмите са ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНИ.
  • Програмите ПОДПОМАГАТ ПРЯКО ежедневната работа с учениците.
  • Нашите ОБУЧИТЕЛИ СА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ специалисти.
  • Обученията са БЕЗПЛАТНИ.

До юни 2019 г. са проведени повече от 400 присъствени обучения по програмите на „Просвета” с общо над 25 000 участници. Обратната връзка от участниците е силно позитивна.

 

Регистрация за участие в обучителните програми на „Просвета” направете ТУК.


Вижте списък с всички наши програми ТУК.

Вижте списък на актуалните програми ТУК.
 
Своите въпроси и коментари изпращайте на и-мейл programi@prosveta.bg.

Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти вижте ТУК.

 

Възможно е провеждане на обучение по програма на „Просвета” по отделна заявка на детска градина или училище, извън определения график и населени места, като в тези случаи е необходимо групата да включва поне 25 участника и обучението се осъществява срещу заплащане.

Споделете с приятели


Открий ни в: