Новини


28Мар2016

Училищата ще си поделят 50 млн. лв. допълнителни субсидии

Ежегодните национални програми, по които средните училища получават държавни средства извън делегираните си бюджети, са вече готови. Просветното министерство планира да отпусне през тази година 50.4 млн. лв. за дофинансиране на дейности, за които бюджетите на школата не достигат. Сумата намалява през последните години, но през 2016 г. е с 5 млн. лв. повече от 2015 г. Освен това ще се разпредели не между 10, а между 9 програми. Повечето от тях копират досегашните, има и напълно нови. Допълнителното обучение на учениците със затруднения остава в историята, средствата за професионалните гимназии и за намаляване на отсъствията се свиват за сметка на парите за талантливите деца, за училищата зад граница и за обучението на педагозите, които леко се увеличават. Повече финансиране е предвидено за сигурността в училищата, както и за нови технологии в детските градини."Оптимизация на училищната мрежа"Застаряването на учителската професия тежи все повече на бюджета. За обезщетения на пенсионирани и съкратени учители тази година ще има 22 млн. лв. (при 17 млн. лв. за м.г.). Общият размер на цялата програма е 24.8 млн. лв., докато само 2 години по-рано за нея бяха отделени 13.5 млн. лв. Броят на преподавателите, които получават пари по програмата, расте всяка година, но тази година въпреки по-високия бюджет заложените бройки са по-малко - 4000 педагогически и 2000 непедагогически кадри (при 4600 педагози и 1900 непедагогически кадри през м.г.). Допълнителните средства ще покрият 100% дължимите обезщетения на детските градини, които досега се покриваха наполовина.

Ежегодно в пенсионна възраст ще навлизат между 4500-5000 преподаватели, т.е. в следващите 10 г. може да се разделим с 1/2 от преподавателите си. Възможно е те да не се пенсионират във въпросната година, но така или иначе средства за това трябва да се предвидят. Според новия училищен закон, който влиза в сила на 1 август т.г., при пенсиониране учителите, които са работили 10 г. в системата, следва да получат 10 брутни работни заплати (досега бяха осем). В националната програма обаче са разчетени средства за изплащане само на 8 заплати на човек, т.е. училищата ще трябва сами да обезпечат пари за покриване на остатъка след 1 август.

Както и досега, по модула за закриване и преобразуване на училища са предвидени 1.9 млн. лв., а за оптимизация на професионалните гимназии - 900 хил. лв. Интересното е, че през 2015 г. е планирано да се преобразуват 10 средни училища и 3 професионални школа, но на практика преобразуваните са ... нула. Може би затова за т.г. няма заложени цифрови показатели за изпълнение."Роден език и култура зад граница"По тази програма се финансират училища зад граница, български църкви и манастири в чужбина, които осигуряват обучение по български език и литература, история и география на България на деца на българи в чужбина. Бюджетът й се увеличава с 200 000 лв. до 1.2 млн. лв. без посочени мотиви. Това обаче не означава, че броят на финансираните училища автоматично ще се увеличи. И т.г. е заложено да бъдат подпомогнати 60 български задгранични школа, освен това остава непроменен и лимитът за един проект - до 400 хил. лв., но не повече от 200 лв. на дете/ученик. Освен учебници програмата подпомага и извънкласни дейности - вокални групи, танцови и театрални състави и кръжоци за съхраняване на националната и духовната идентичност на българите."Ученически олимпиади и състезания"За първи път подкрепата за талантливите ученици е обособена в отделна програма. Сумата е 2.6 млн. лв., от които 1.4 млн. са за провеждане на ученически олимпиади (200 хил. лв. повече от м.г.), а 1.2 млн. лв. са за обучението на 6000 талантливи ученици за участие в олимпиади - толкова, колкото имаше и през м.г. Очаква се тази година да се проведат 90 национални и международни олимпиади, в които да вземат участие 76 хиляди ученици."Осигуряване на съвременна образователна среда"Това е нова програма, която обединява две стари и е добавена подкрепа за природните науки. Бюджетът й е 5.2 млн. лв., като 2 млн. ще отидат за модернизиране на системата на професионалното образование. През м.г. за целта бяха отпуснати 3 млн. лв., разчетени за 30 професионални гимназии, докато сега обхватът е 25 училища. Планирано е и 1000 ученици да получат професионална подготовка в реална работна среда. По мярката могат да кандидатстват училища със сключени договори със стопанска организация, която приема да съфинансира дейностите по програмата и да предостави машини и оборудване.

По изцяло новия модул "Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки" са предвидени 2.4 млн. лв. Те ще се използват за купуване на уреди, прибори, пособия, стъклария и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по "Човекът и природата" в 5-и клас. Училищата ще се изберат от МОН въз основа на броя на петокласниците в съответните школа и по други критерии. Очаква се работата на 62 хил. ученици в 5-и клас да бъде подобрена, а 1750 школа да получат допълнително финансиране.

В рамките на тази програми се отпускат и 800 000 лв. за целодневно обучение на децата до 4-ти клас, с които 1750 ученици следва да бъдат обхванати в полуинтернатни групи, а 70 школа да бъдат оборудвани със стаи за занимания на въпросните групи. Всяко училище ще може да кандидатства само с един проект по модула - за начален или за прогимназиален етап. Максималната стойност на един проект е до 10 хил. лв. Школата, получили финансиране по този модул в предишни години, сега ще могат да кандидатстват с проекти само за гимназията."Без свободен час в училище"Това е бившата програма "На училище без отсъствия" с бюджет от 3 млн. лв., но без единия й модул, по който м.г. бяха дадени 1 млн. лв. на училищата с най-много бягащи от час деца, които реално и точно отразяват отсъствията в училищната документация и разработват мерки за намаляването им. Сега е оставен само старият модул "Без свободен час", по който са предвидени 2 млн. лв. Средствата са за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа преподаватели, например поради отпуск. Прогнозите са 30 хил. учители (колкото и м.г.) от 800 училища да заместват излезлите в отпуск колеги в общо 250 хил. учебни часа."Развитие на педагогическите специалисти"Тук бюджетът е увеличен от 480 хил. лв. на 600 хил. лв. Освен квалификации по приоритетни направления, по професионална подготовка, такива за директори и помощник-директори и др. се добавят и обучения на експерти от РИО-тата и начални учители за прилагане на новите учебни програми и стандарти, както и обучения на преподаватели за работа с деца бежанци. Някои от миналогодишните квалификации (например за оказване на първа помощ и за превенция на бедствия и аварии) са заменени с други - обучения на учители от школа със слети класове, както и курсове на тема "Превенция на проблемното поведение в детската градина и училището", "Мениджмънт на ученическия клас", "Работа с талантливи и надарени ученици", "Грамотността", "Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда" и т.н. Обученията по флористика и сомелиерство пък са заменени от такива по софтуерно инженерство и приложни мобилни устройства. Новости има и при квалификациите за директори, за които са предвидени курсове за работа по проекти, и др. Прогнозите са по програмата да бъдат обучени 4000 педагози при 4400 за м.г."Достъпно и сигурно училище"Тук са планирани 2 млн. лв. 500 хил. лв. са за изграждане на рампи...

Виж цялата новина тук: "Сега"

Автор: Силвия Георгиева

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: