Новини


12Юли2017

„Просвета – София” АД обявява публична покана до всички заинтересовани лица

„Просвета – София” АД обявява публична покана до всички заинтересовани лица със срок за кандидатстване от 12.07.2017 г. до 19.07.2017 г. с предмет: „Разширение на функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на издателство „Просвета - София” АД чрез въвеждане на допълнителни модули и функционалности”.

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-002-0426-С01 по проект с наименование „Разширение на функционалностите на системата за управление на бизнес процесите в „Просвета - София” АД”.

Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.

Пълният пакет документи може да изтеглите от ТУК или в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg.
Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: