Новини


13Окт2017

Информация за сключен договор

На основание проведена процедура „Избор с публична покана” с предмет „Разширение на функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на издателство „Просвета - София" АД чрез въвеждане на допълнителни модули и функционалности”,

Във фирма „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” АД, ЕИК 131106522, със седалище в гр. София, район „Оборище", бул. „Дондуков” № 45 адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Земеделска” № 2, електронен адрес: prosveta@prosveta.bg, лице за контакт във връзка с проведената процедура: Йовка Томова, на длъжност Председател на УС, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0426-С01 от дата 13.03.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за разширение на функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на издателство „Просвета – София” АД чрез въвеждане на допълнителни модули и функционалности.

С Протокол от 20.07.2017, утвърден на 07.08.2017г., е определен за изпълнител следният кандидат:

ЗА: „Разширение на функционалностите на внедрена CRM платформа за управление на търговската дейност на издателство „Просвета - София” АД чрез въвеждане на допълнителни модули и функционалности”

1. „НЕКСТ КОНСУЛТ" ООД, гр. София с комплексна оценка от 76,6 точки и предложена цена –
349 603,20 лева без ДДС.

Договорът с избраният кандидат е сключен на 12.10.2017 г.

Вижте протокол тук

Автор: Издателство „Просвета”

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: