25 НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


Тема Предмет/клас/етап Обучители
1. Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование Учители в детски градини Радка Иванова
2. Учители и родители – съмишленици в предучилищното образование на децата Учители в детски градини Радка Иванова
3. Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище Български език и литература
1. – 4. клас
гл. ас. д-р Пенка Димитрова
4. Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни
документи, реформиращи образованието
Математика
1. – 4. клас
доц. д-р Владимира Ангелова
Катя Георгиева-Петрова
5. Възможности на учебните програми по човекът
и обществото (3. – 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)
Човекът и обществото
1. – 4. клас
Екатерина Михайлова
6. Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България) Човекът и обществото
1. – 4. клас
Екатерина Михайлова
7. Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по география на България) Човекът и обществото
1. – 4. клас
Мариана Султанова
8. Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на знания и обобщения (върху учебното съдържание по география на България) Човекът и обществото
1. – 4. клас
Мариана Султанова
9. Началният учител като класен ръководител в условията на новите образователни реалности Начални учители
1. – 4. клас
проф. д-р Жулиета Савова
10. Учителско портфолио – философия, технология, практически проекции Начални учители
1. – 4. клас
доц. д-р Владимира Ангелова
Катя Георгиева-Петрова
11. Обучение по български език и литература зад граница Български език и литература
1. – 7. клас
проф. д-р Румяна Танкова
гл. ас. д-р Фани Бойкова
12. Основни компоненти, видове и форми на оценяване на резултатите от обучението на учениците по български език – прогимназиален етап (с акцент върху 5. и 6. клас) Български език и литература
1. – 7. клас
проф. д-р Татяна Ангелова
13. Изкуството да общуваме – развитие на партньорската компетентност Учители в 1. – 10. клас, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие доц. д-р Румен Бостанджиев
14. Най-новите информационни технологии в процеса на обучение Учители в 1. – 12. клас, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ,
логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Петинка Цанкова
Антоанета Миланова
15. Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в прогимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование История и цивилизации
5. – 7. клас
проф. д-р Веселин Янчев
доц. д-р Михаил Груев
доц. д-р Александър Николов
ас. Бистра Стоименова
Мария Босева
16. Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по история и цивилизации за 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения История и цивилизации
5. – 7. клас
Екатерина Михайлова
17. Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по география и икономика за 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения География и икономика
5. – 7. клас
Мариана Султанова
18. Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в 5. и 6. клас Информационни технологии
5. – 7. клас
доц. д-р Елиза Стефанова
д-р Николина Николова
д-р Олег Константинов
Диана Петрова
Мирослава Николова
19. Технологичните и методическите предизвикателства пред учителите по информационни технологии в 8. клас и възможностите за преодоляването им Информационни технологии
5. и 10. клас,
ръководители направление ИКТ
доц. д-р Елиза Стефанова
д-р Николина Николова
Мирослава Николова
Дафинка Митева
20. Предизвикателства при учене и преподаване на информатика Информатика
5. – 10. клас
доц. д-р Светла Бойчева
доц. д-р Елиза Стефанова
д-р Николина Николова
21. Сексуално и репродуктивно здравно образование Биология и здравно образование
5. – 10. клас,
педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие
доц. д-р Румен Бостанджиев
22. Компетентностен профил на учителите наставници
(с оглед на продължаващата квалификация за обучението по български език и по руски език)
Български език и литература,
Руски език
Учители наставници в
5. – 10. клас,
директори, зам.-директори
проф. д-р Татяна Ангелова
доц. д-р Антония Димитрова
23. Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в гимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование История и цивилизация
8. – 10. клас
проф. д-р Веселин Янчев
доц. д-р Михаил Груев
доц. д-р Александър Николов
ас. Бистра Стоименова
Мария Босева
24. Иновативни стратегии и подходи за успешно прилагане на новата учебна програма по биология и здравно образование в 8. клас Биология и здравно образование
8. – 10. клас
доц. д-р Маргарита Панайотова
д-р Златка Ваклева
25. Планиране на съвременния урок по чужд език и литература в условията на новите учебни програми в гимназиалния курс; „обърнатият” час по литература (flipped classroom) Чужд език
8. – 12. клас,
ръководители направление ИКТ
проф. д-р Мадлен Данова
доц. д-р Данаил Данов
Цветелена Таралова
Ваня Пенева
Емануела Свиларова

 

 

Програма 1

Тема: „Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование”
Обучител: Радка Иванова
За: Учители в предучилищното образование
Анотация на програмата: Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при осъществяване на педагогическото взаимодействие и организацията на дейностите в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, пряко свързани с работата на детския учител. Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и отношенията на учителя по ключови за него компетентности.

Програма 2

Тема: „Учители и родители – съмишленици в предучилищното образование на децата”
Обучител: Радка Иванова
За: Учители в предучилищното образование
Анотация на програмата: Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при взаимодействието между учители и родители в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, нов закон за предучилищното и училищното образование, пряко свързани с работата на детския учител. Практическата част (60%), която включва тренинг, е насочена към обогатяване и усъвършенстване на педагогическата и комуникативната компетентност на учителя.

Програма 3

Тема: „Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище”
Обучител: гл. ас. д-р Пенка Иванова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата предвижда лекционен курс и практикум, ориентирани към успешна педагогическа дейност в обучението по български език и литература 1. – 4. клас. Лекционният курс е насочен към разкриване на теоретико-практическите основи за овладяване на четенето и писането като основни ключови компетентности в светлината на новите учебни програми по български език и литература за началния етап на средното училище. Практическата част е свързана с обогатяване на технологичната компетентност на началния учител. Усвояват се основни подходи за стимулиране и диагностика на четенето и писането, умения за планиране и изготвяне на методическа рамка на урок по български език и литература в началния етап на средното училище.

Програма 4

Тема: „Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието”
За: Учители в начален етап
Обучители: доц. д-р Владимира Ангелова и Катя Георгиева-Петрова
Анотация на програмата: Обучителната програма представя основните понятия, на които се базират учебните програми: математическата грамотност и ключовите компетентности. Акцентът е върху новостите на учебните програми по математика за общообразователна подготовка и реализацията им в новите учебници, прилагане на иновационни технологии при овладяване на учебния материал. Разглежда се спецификата на обучението по математика по области на компетентности. Анализират се алтернативни модели и техники за изясняване на математическото съдържание. Моделите се илюстрират и имат практическа насоченост.

Програма 5

Тема: „Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. - 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)”
Обучител: Екатерина Михайлова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата включва теоретична част, която цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването им – резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS. Практическата част включва тренинги, които илюстрират и обогатяват теорията. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за избор на подходящи текстове за проверка на функционалната грамотност и нейното оценяване; изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика. Това ключово умение се конкретизира чрез учебното съдържание по история на България, включено в учебните програми за 3. и 4. клас.

Програма 6

Тема: „Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България)”
Обучител: Екатерина Михайлова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и съотнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на учениците при планиране на часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения, на които е отделено между 44 – 46% от задължителните учебни часове. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; разработване на примерни методически практики (за работа с карта; ориентиране във времето и пространството; извличане на елементарна информация от изображение или текст и др.).

Програма 7

Тема: „Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)”
Обучител: Мариана Султанова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата включва теоретична част, която цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването им – резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS. Акцентира се върху оценката на овладяването на умения за четене с разбиране на текстове и интерпретиране на историческата информация в тях на познавателно равнище знание, разбиране и приложение. Практическата част включва тренинги, които илюстрират и обогатяват теорията.

Програма 8

Тема: „Оценяване на степента на формиране на умения у учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на знания и обобщения (върху учебното съдържание по география на България)”
Обучител: Мариана Султанова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на учениците при планиране на часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; на разработването на примерни методически практики (за работа с карта; ориентиране в пространството; извличане на елементарна информация от изображение или текст и др.).

Програма 9

Тема: „Началният учител като класен ръководител в условията на новите образователни реалности”
Обучител: проф. д-р Жулиета Савова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Програмата е предназначена за начални учители, зам.-директори и директори, както и за всички, които проявяват професионален интерес към ролята и функциите на класния ръководител в съвременното училище. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новия стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Практическата част (60%) е свързана с обогатяване на професионалния опит на педагогическите специалисти и цели изграждане и усъвършенстване на умения и овладяване на компетентности от началния учител, които го правят ефективен класен ръководител. В групова среда и в практически контекст обучаваните създават, модифицират и оценяват професионални ресурси за нуждите на класния ръководител.

Програма 10

Тема: „Учителското портфолио – философия, технология, практически проекции”
Обучител: доц. д-р Владимира Ангелова, Катя Георгиева-Петрова
За: Учители в начален етап
Анотация на програмата: Обучителната програма дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите на образователното портфолио като инструмент за доказване на личностно развитие на притежателя си.
Основните компоненти на програмата са: анализиране, съставяне и оценяване на учителското портфолио.
Дава се възможност на участниците да изградят собствен вариант на учителско портфолио, като подбират основните му компоненти в зависимост от целта, която са си поставили. Представят се критерии за оценяване на силните страни и възможните ограничения на портфолиото в образованието като иновационен инструмент.

Програма 11

Тема: Обучение по български език и литература зад граница
Обучители: проф. дпн Румяна Танкова и гл. ас. д-р Фани Бойкова
За: Учители по български език и литература в 1. – 7. клас
Анотация на програмата: Теоретичните основи на програмата са свързани с особеностите при овладяването на българския език в условията на доминиращ официален език на съответната държава. Разкрива се същността на билингвизма, определят се неговите видове, представят се критериите за определяне на индивидуалните езикови и литературни компетентности на обучаваните ученици. Практическата част е ориентирана към съставяне на дидактически технологии за овладяване на граматически правилна българска реч в условия на билингвизъм. В основата ѝ е създаването на ресурси, необходими за всекидневната работа на учителите.

Програма 12

Тема: „Основни компоненти, видове и форми на оценяване на резултатите от обучението на учениците по български език – прогимназиален етап (с акцент върху 5. и 6. клас)”
Обучител: проф. д-р Татяна Ангелова
За: Учители по български език и литература в 4., 5., 6. и 7. клас
Анотация на програмата: Програмата позволява да се работи върху приемствеността между обучението по български език в 5. клас и в началния етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български език – нов стандарт за учебно съдържание и нова учебна програма – 5. и 6. клас, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя (стратегия за насърчаване на грамотността). Практическата част (60%) включва тренинг и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя – българист.

Програма 13

Тема: „Изкуството да общуваме – развитие на партньорска компетентност”
Обучител: доц. д-р Румен Бостанджиев
За: Учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, училищни психолози и педагогически съветници
Анотация на програмата: Теоретичната част (50%) запознава с основните постановки в областта на междуличностното общуване, емоционалната и социалната компетентност в областта на междуличностните отношения.
Практическата част (50%) включва тренинг, чрез който обучаваните учители се запознават чрез собствен опит и преживяване с основните методи на групова работа. Използват се основно структурирани ролеви игри, симулация на проблемни ситуации, групова дискусия и споделяне.

Програма 14

Тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение”
Обучители: Петинка Цанкова и Антоанета Миланова
За: Учители в начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители
Анотация на програмата: Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новите технологии в обучението – електронни учебници, мултимедийни електронни ресурси, интерактивни образователни игри и виртуална класна стая. Практическата част (60%) е свързана с изучаването на етапите в процеса на създаване на мултимедийни интерактивни образователни ресурси (планиране и разработване на идеен проект/сценарий), техническо изпълнение чрез специализирани софтуерни продукти и тренинг, чрез който обучаваните учители създават мултимедийни образователни ресурси, необходими както за всекидневната им работа в училище, така и за професионалното им портфолио. Програмата цели да подпомогне и да затвърди компетентността на учителите при работа с компютър, интерактивна дъска, таблет и други смартустройства.

Програма 15

Тема: „Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в прогимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование”
Обучители: проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Михаил Груев, доц. д-р Александър Николов, ас. Бистра Стоименова, Мария Босева
За: Учители в прогимназиален етап (5. – 7. клас)
Анотация на програмата: Теоретичната част (40%) цели да запознае учителите с новата законова и подзаконова уредба и с възможностите, които тя предоставя за планиране и осъществяване на съвременни стратегии и методи за активно обучение: работа с документи (писмени текстове, изображения, карти, схеми и др. в печатни и електронни учебници); провеждане на урок на археологически обект, в музей и архив; осъществяване на симулации и ролеви игри, решаване на проблемни задачи, обучение в електронна класна стая, работа в малки групи, ръководене на проекти и др. Практическата част (60%) е насочена към усъвършенстване на академичната и педагогическата компетентност на учителите.

Програма 16

Тема: „Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по история и цивилизации за 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения”
Обучител: Екатерина Михайлова
За: Учители в прогимназиален етап (5. – 7. клас)
Анотация на програмата: Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; разработване на примерни методически практики (за работа с карта; ориентиране във времето и пространството; извличане на елементарна информация от изображение или текст и др.).

Програма 17

Тема: „Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по география и икономика за 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения”
Обучител: Мариана Султанова
За: Учители в прогимназиален етап (5. – 7. клас)
Анотация на програмата: Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на учениците при подготовката и провеждането на часовете за упражнения и практически дейности. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента на трудност на поставените задачи; определяне на когнитивното равнище на планираните дейности, изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика; разработване на примерни методически практики (за работа с различни източници на информация: текст, карти, изображения и др.).

Програма 18

Тема: „Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в 5. и 6. клас”
Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, д-р Олег Константинов, Диана Петрова, Мирослава Николова
За: Учители в прогимназиален етап
Анотация на програмата: Теоретичната част е ориентирана към промяната в новите учебни програми на ниво съдържание, технологични средства, чрез които може да се улесни усвояването му, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Тя включва обучение, при което учителите в екип подбират и създават собствени учебни ресурси, описват инструктаж за дейности и проследяване на напредъка. Важен аспект на практическата част е разработката и/или адаптирането на задания в контекста на семейната, училищната и обществената среда на учениците, така че в процеса на обучението си те да решават практически казуси с висока значимост за самия ученик и специфичното му обкръжение.

Програма 19

Тема: „Технологичните и методическите предизвикателства пред учителите по ИТ в 8. клас и възможностите за преодоляването им”
Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева
За: Учители в прогимназиален и гимназиален етап, ръководители направление ИКТ
Анотация на програмата: Теоретичната част е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни, и включва тренинг, при който учителите инсталират и настройват виртуална машина, изграждат опит в ползването на облачни технологии за съвместна дейност и обучение, в екип подбират онлайн среда за създаване на уебсайт и разработват дизайн за учебен проект.

Програма 20

Тема: Предизвикателства при учене и преподаване на информатика
Обучители: доц. д-р Светла Бойчева, доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова
За: Учители в прогимназиален и гимназиален етап
Анотация на програмата: Теоретичната част е ориентирана към новата учебна програма на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Специален акцент представляват създаването на приложения с графичен потребителски интерфейс с език за обектно ориентирано програмиране Java в среда Eclipse и развиването на дигитални компетентности в областта програмиране. Практическата част, която включва и тренинг, е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни.

Програма 21

Тема: Сексуално и репродуктивно здравно образование
Обучител: доц. д-р Румен Бостанджиев
За: Учители по биология и здравно образование в прогимназиален и гимназиален етап (5. – 10. клас), педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие
Анотация на програмата: Програмата надгражда учебното съдържание по човекът и природата и по биология и здравно образование, като включва теми, които са от първостепенна важност за младите хора. Теоретичната част (50%) разширява познанията в областта на човешката сексуалност и интимните отношения и поставя акцент върху специфичните компетентности, необходими за изграждане на пълноценни и подкрепящи личностното развитие и здравето междуличностни отношения. Практическата част (50%) включва структурирани интерактивни задачи и ролеви игри, насочени към изграждане на конкретни комуникативни умения, ценности и нагласи, позволяващи на подрастващите да се справят успешно със сложните междуличностни ситуации на общуването между двата пола.

Програма 22

Тема: „Компетентностен профил на учителите наставници (с оглед на продължаващата квалификация за обучението по български език и по руски език)”
Обучители: проф. д-р Татяна Ангелова и доц. д-р Антония Димитрова
За: Учители в прогимназиален и гимназиален етап, директори и заместник-директори
Анотация на програмата: Програмата отчита новите промени в нормативната уредба и се базира на основни положения в Наредба 12. Включва теоретична и практическа подготовка, включително тренинги на учители, директори и зам.-директори, участващи в провеждането на практическата подготовка на стажант-учителите. Втората целева група при обучението по тази програма са млади учители, които участват в системата за наставничество. Интегрирането на двете групи специалисти, участващи в процеса на наставничеството, позволява да се постигнат целите на програмата и да се усвоят предвидените умения и компетентности.

Програма 23

Тема: „Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в гимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование”
Обучители: проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Веселин Груев, доц. д-р Александър Николов, ас. Бистра Стоименова, Мария Босева
За: Учители в гимназиален етап
Анотация на програмата: Програмата надгражда програмата за прогимназиален етап и е предназначена за учители по история и цивилизации в първи гимназиален етап (8. – 10. клас). Теоретичната част (40%) анализира потенциала на новата законова база и учебна документация за използване на съвременни стратегии за учене и методи за активно обучение. Практическата част (60%) включва: 1) присъствено обучение, в което учителите създават собствени продукти: печатни и електронни ресурси; сценарии за провеждане на класни и извънкласни форми на обучение, които може да реализират във всекидневната си преподавателска дейност, както и да приложат към професионалното си портфолио; 2) онлайн обучение, посветено на анализ и обобщаване на резултатите от обучението и оценяване на качествата на изработените по време на присъственото обучение продукти и ресурси, както и дискусия по практически въпроси, свързани с планирането и реализирането на уроци и учебни дейности, ориентирани към активно учене.

Програма 24

Тема: „Иновативни стратегии и подходи за успешно прилагане на новата учебна програма по биология и здравно образование в 8. клас”
Обучители: доц. д-р Маргарита Панайотова и д-р Златка Ваклева
За: Учители в гимназиален етап
Анотация на програмата: Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи на обучение в обучението по биология и здравно образование в 8. клас, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в учебната програма и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците, отнасящи се до структурата на човешкия организъм, жизнените процеси, извършващи се в него, с акцент върху опазване на здравето. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по биология и здравно образование. Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по биология и здравно образование.

Програма 25

Тема: „Планиране на съвременния урок по чужд език и литература в условията на новите учебни програми в гимназиалния курс; „обърнатият” час по литература (flipped classroom)”
Обучители: проф. д-р Мадлен Данова, доц. д-р Данаил Данов, Цветелина Таралова, Ваня Пенева
За: Учители в гимназиален етап и ръководители направление ИКТ
Анотация на програмата: Курсът, който има модулна организация, представя създаването на интерактивната система за обучение по чужд език и литература в гимназиалния етап. Предоставя възможност за изпробване на интерактивните методи при практическото разработване на уроците. Обучаемите ще задълбочат уменията си за подготовка на уроци по чужд език и литература и ще се запознаят с нови подходи за повишаване на мотивацията на учениците.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: