Човекът и природата | 5. и 6. клас


Човекът и природата | 5. клас | Просвета – София
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Учебникът съдържа уроци: за нови знания, за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения, дискусии, екскурзии, разработване на проекти), за преговор и обобщение, за контрол и оценка, за самоконтрол и самооценка.
Учебникът е богато илюстриран и с висока степен на интеграция между физичното, химичното и биологичното учебно знание. Отразява съвременните постижения на природните науки в достъпен вид за ученици в 5. клас. В уроците са вложени елементи на изследователския, на проблемния и на еволюционния подход. Включени са множество лабораторни и домашни опити и задачи. Има редица упражнения с използване на интернет, както и творчески задачи, свързани с актуални проблеми за опазване на околната среда и човешкото здраве и измерване на различни величини във всекидневието.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Електронният учебник по човекът и природата за 5. клас на издателство „Просвета – София” е разработен по новата учебна програма и е обогатен с разнообразни интерактивни ресурси. Визуализацията на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки го прави привлекателен спътник на учителя и на ученика. Дизайнът улеснява използването му, като ориентира учениците към новите знания и умения, към най-важното, а също и към интересни факти, свързани с учебното съдържание, идеи за самостоятелна експериментална дейност вкъщи и др.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова)

Тетрадката съдържа групи от задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи по съдържание на всеки урок в учебника. Сред тях ще откриете много задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи.
В началото на тетрадката са включени и задачи за преговор и обобщение на основните знания по човекът и природата в 3. и 4. клас, които са основа на учебното съдържание в 5. клас.
Тетрадката може да се използва за самостоятелна работа на ученика в учебните часове и/или вкъщи.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ренета Петкова)

Книгата за учителя е пръв помощник на учителя при планиране и организиране на учебно-познавателната дейност. Съдържа примерни методически разработки на всички уроци. В книгата ясно е показана релацията „Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – учебна програма – урочна единица”.
Приложени са: примерно годишно тематично разпределение, учебната програма, тестове за входен и изходен контрол, разработени в два варианта.

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета Плюс
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Учебникът дава възможност за развитие на знания и умения у учениците в следните области на компетентност: Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите, Единство на природата. Предложени са четири вида уроци: за нови знания, за практически дейности (лабораторни упражнения, семинари, екскурзии, дебат), за обобщение и за контрол. Разгледани са основни въпроси от дисциплините физика, химия и биология съобразно учебната програма. Представени са нови постижения на науката и съвременните ù приложения. Учебният материал е съобразен с възрастовите особености на учениците. Езикът и стилът са достъпни, убедителни и точни. Илюстрациите и чертежите са сполучливо подбрани. Допълнителният текст е обособен в рубриката „Любопитно”.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Електронният учебник по човекът и природата на издателство „Просвета Плюс” осигурява възможност за демонстрация на процеси и явления в тяхното развитие. При използването на електронните ресурси ученикът се превръща в активен участник в учебния процес, знанията и уменията му придобиват по-голяма трайност и дълбочина. Учебникът съдържа интерактивни задачи от различен тип.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Тетрадката дава възможност на учениците да осмислят и приложат знанията, уменията и отношенията, усвоени при работата с учебника. Затова на всеки урок за нови знания, за практически дейности, за лабораторни упражнения, за преговор и обобщение, семинари или екскурзии съответства по една страница в тетрадката. Чрез разнообразни дейности – попълване на текст, решаване на кръстословица, тестови задачи с избираем или със свободен отговор, самостоятелно илюстриране на дадено явление или процес, учениците допълват и затвърдяват знанията си и развиват полезни умения.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Виктор Иванов, Величка Димитрова, Делка Карагьозова, Мариета Иванова, Силвия Попова, Лориана Апостолова)

Книгата за учителя е пръв помощник на учителя при планиране и организиране на учебно-познавателната дейност. Съдържа примерни методически разработки на всички уроци. В книгата ясно е показана релацията „Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – учебна програма – урочна единица”.
Приложени са: примерно годишно тематично разпределение, учебната програма, тестове за входен и изходен контрол, разработени в два варианта.

 
Човекът и природата | 5. клас | Просвета Азбуки
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Добре познатият и предпочитан учебник по човекът и природата за 5. клас е преработен според новата учебна програма. Съдържанието е групирано в четири части: I. Физични явления, II. Вещества и техните свойства, III. Структура и жизнени процеси на организмите и IV. Единство на природата. Предложени са четири типа уроци: за нови знания, за преговор и обобщение, за практически дейности, за контрол и оценка.
Основният текст в уроците за нови знания има следната структура: увод, формулировки на основни въпроси по темата и обобщения под формата на изводи в рубриката „Накратко”. Допълнителният текст обогатява научната информация с интересни данни, включени в рубриката „Любопитно”. Богатият илюстративен материал онагледява учебното съдържание. Практическата дейност се осъществява чрез лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС (електронен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов,Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Електронният учебник ще помогне на петокласниците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Той поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия, като събужда интереса им към природните процеси и явления. Включените в него над 90 ресурса илюстрират нагледно темите от учебната програма. Над 25 видеоклипа и анимации разказват за природни явления и процеси, за животинския и растителния свят на планетата, за необходимостта хората да пазят природата чиста.
За затвърдяване на учебния материал са предложени различни типове тестови задачи: за свързване, за намиране на съответствие, за попълване на пропуснати думи, за поставяне на надписи на правилните места и др. Разработените над 100 тестови задачи позволяват на учениците да затвърдят знанията си. Отговорите се разместват автоматично и това дава възможност за многократна проверка.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

В учебната тетрадка са включени задачи, които изискват извършване на разнообразни учебни дейности: работа с текст; пренос на знания и дейности в нови ситуации; наблюдение и описание на обекти (физични, химични, биологични); измерване и пресмятане на величини и константи; решаване на кръстословици; конструиране на прости модели на изучавани обекти; попълване на данни в таблици и в схеми; изпълнение на наблюдения и опити при домашни условия.
Задачите може да се използват както при усвояване на новите знания, така и при тяхното затвърдяване, обобщаване и прилагане.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Примерните методически разработки на темите насочват и подпомагат учителя в подготовката, организирането и провеждането на обучението.
В приложението се съдържат тестови задачи за установяване на входното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците, учебната програма и примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 
Препоръчани помагала | Човекът и природата | 5. клас
 
 

ТАБЛО „ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ”
(Марияна Василева)

Таблото онагледява основните съдове и прибори, които се използват в химическата лаборатория. Може да се използва в часовете по чо-векът и природата в 5. и в 6. клас, както и в часовете по химия и опазване на околната среда в 7. и в 8. клас.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета – София
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

Модерен учебник, предназначен за съвременните млади хора, обучавани от съвременни учители – така най-точно можем да определим новия учебник по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета – София”.
Учебникът съдържа разнообразни видове уроци, чрез които се формират ключови компетентности – лабораторни упражнения, решаване на задачи, дискусия, наблюдение, работа по проекти, преговор и обобщение, контрол и оценка, самооценка и самоконтрол. Включени са множество експерименти и творчески задачи. Ще откриете още: основното от изученото в 5. клас и приложение с важни правила за вашия живот. Богато илюстриран, учебникът ще стимулира интереса на учениците към природните науки.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова )

Електронният учебник по човекът и природата за 6. клас съдържа над 80 ресурса: видеофилми, експерименти, задачи, тестове, илюстрации, музика, игри и др. Изобилието от оригинални решения за усвояване на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки прави електронния учебник привлекателен спътник и помощник на учителя и на ученика. Дизайнът улеснява използването му, като ориентира учениците към новите знания и умения, а също и към интересни факти, свързани с учебното съдържание, идеи за самостоятелна експериментална дейност вкъщи и др. Електронният учебник е незаменимо средство за формиране у учениците на мотивация за учебна дейност и за развитие на траен интерес към природните науки.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Учебната тетрадка съдържа групи от задачи за самостоятелна работа на учениците, съответстващи по съдържание на всяка тема в учебника. Сред тях ще откриете много задачи за ключови компетентности, експериментални и изследователски задачи. Поместени са и задачи за преговор на основните знания от човекът и природата в 3., 4. и 5. клас, свързани с учебното съдържание в 6. клас.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова)

Книгата за учителя съдържа методически насоки към всички уроци. Предложени са разнообразни методи на обучение и интересни учебни дейности, свързани с по-лесното усвояване от учениците на учебния материал за природните явления и процеси в живата и в неживата природа. В книгата за учителя са представени решенията на задачите от учебната тетрадка от първия модул. Приложени са: тестове за входящ и изходящ контрол, разработени в два варианта, примерно годишно тематично разпределение и учебната програма.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета Плюс
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Предлаганият учебник е нов, с модерна визия и изчерпателно разработено учебно съдържание. Основното обаче е фактът, че той е предизвикателство и към учениците, и към учителите. За последна година природните науки са обединени в един интегрален предмет и естествено, вътрешнопредметните връзки между трите части се използват особено активно. Заедно с това задължително условие постепенно се въвеждат и специализирани научни методи, терминология и методика на преподаване, които са основа за предстоящото изучаване на физиката, химията и биологията като отделни дисциплини в 7. клас. Включени са и експерименти, които може да се извършат не само в клас, но и вкъщи и които дават на учениците самочувствието на откриватели. Семинарните уроци подтикват към работа в екип, а също и към творчество, съпътствано с необходимата критичност и взискателност към експерименталните факти. Богатият илюстративен материал, съчетан с електронните ресурси, превръща учебника не просто в четиво, а в прозорец към света с цялото богатство на явления, процеси и обекти.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Предвидени са електронни ресурси към всеки урок. Включени са голям брой тестове с избираеми отговори или с посочване на вярно/невярно, кръстословици, заснети експерименти, като по този начин се преодолява абстрактният характер на преподавания материал и се провокира интересът на учениците.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

Учебната тетрадка помага да се постигне необходимата пълнота не просто на обучението, но и на усвояването на материала и на развитието на творческо мислене, На всеки урок от учебника съответства страница от тетрадката, където по разнообразен и интригуващ начин – кръстословици, количествени задачи, изискващи числен отговор, тестване на електрически вериги, тестове с избираеми отговори и др., учениците допълват и затвърждават преподавания материал в час. Лабораторните упражнения са съпроводени с протоколи в тетрадката, които подпомагат шестокласниците при извършването на конкретните дейности, а и ги учат на систематизация и обобщение.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова)

В книгата за учителя към всеки раздел, към всяка тема, подтема и към всеки урок се предлагат и примери, което подпомага преподавателя при подготовката и поднасянето на новия материал. Предлагат се и идеи за използването на електронните ресурси в конкретните уроци. В приложенията са включени примерно годишно тематично разпределение и учебната програма по човекът и природата за 6. клас.

 
Човекът и природата | 6. клас | Просвета Азбуки
 
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (печатен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

Добре познатият и предпочитан учебник по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета АзБуки” е преработен и обновен според новата учебна програма. Съдържанието е групирано в четири части: I. Физични явления, II. Вещества и техните свойства, III. Структура и жизнени процеси на организмите и IV. Единство на природата. Предложени са четири типа уроци: за нови знания, за преговор и обобщение, за практически дейности, за контрол и оценка.
Основният текст в уроците за нови знания има следната структура: увод, формулировки на основни въпроси по темата и обобщения под формата на изводи в рубриката „Накратко”. Допълнителният текст обогатява научната информация с интересни данни, включени в рубриката „Любопитно”. Богатият илюстративен материал онагледява учебното съдържание. Практическата дейност се осъществява чрез лабораторни уроци, уроци за решаване на задачи, екскурзии и семинари.

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС (електронен)
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова,Лена Недялкова,Гергана Комитска)

В електронния учебник са добавени много мултимедийни ресурси – задачи, видеоклипове и др. Те ще помогнат на учениците да усвоят по-лесно знанията и уменията, предвидени в учебната програма. Учебникът поставя учениците в харесваната от тях интерактивна среда и им помага да осмислят новите понятия.
Разработените над 100 тестови задачи позволяват на учениците да затвърдят знанията си. Всяка задача има автоматично оценяване, а отговорите се разместват автоматично и това дава възможност за многократна проверка.

 
 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска) 

Учебната тетрадка по човекът и природата за 6. клас на издателство „Просвета АзБуки” допълва и разнообразява работата по темите в учебника. В нея са включени задачи, които подпомагат усвояването на основните понятия и изискват извършване на разнообразни учебни дейности.
Съдържанието на тетрадката дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.

 
 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова, Гергана Комитска)

Книгата за учителя представя съдържанието на учебната програма с методически коментар; конкретизира целите и очакваните резултати от обучението по раздели и по методически единици; предлага конкретни идеи за организиране на процеса на обучение, като уточнява необходимите методи и дидактически средства; насочва учителите към използване на допълнителни източници на информация.
В приложението се съдържат тестови задачи за установяване на входното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците, учебната програма и примерно годишно разпределение на учебното съдържание по теми и месеци.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: